مرکز نوین سرت ارائه دهنده انواع گواهینامه ایزو ، CE، HSE

گواهینامه CE معتبر

دریافت گواهینامه CE معتبر با قابلیت صادرات
4.9/5 - (805 امتیاز)

گواهینامه CE معتبر

مجوز CE

مجوز CE ( گواهینامه CE معتبر ) یکی دیگراز گواهینامه هایی است که سازمان هاو شرکت ها بایددر روند کاری خود اخذ نمایند.

درادامه بشرح وضرورت الزام آن می پردازیم.

درحال حاضر برای امر صادرات و واردات و هم چنین عاملات مختلف که درسطح بین المللی صورت می گیرد، چارچوب ها واستانداردهای مختلفی تعریف می گردد.

که سازمان شما برای انجام هر چه بهتر این تعاملات بین المللی باید این استاندارهارا رعایت نماید.

مجوز CE یکی ازاین گواهینامه ها است که بارعایت این استاندارهای بین المللی بسازمان شما این اعتبار رامی دهدکه درسطح بین المللی به فعالیت مطمئن بپردازید.

نه تنها یک لوگوی تضمین کیفیت، بلکه قابل ذکر است که نشان CE به تولیدکننده این امکان را می دهد تا اعلام کند که محصول مطابق با قوانین ایمنی محصول اروپا تولید گردید است.

و استفاده از آن در شرایط عملیاتی داده ایمن است.

بنابراین داشتن گواهینامه CE معتبر ، وجاهت قانونی برای صادرات محصول را به شما میدهد.

گواهی نامه CE چیست؟

CE استاندارد شناخته شده جهانی برای ایمنی و حفاظت از محصول است.

این امر نشان می‌دهد که شرکت ارائه دهنده محصول حداقل الزامات قانونی دستورالعمل مربوطه را برآورده می‌کند.

گواهینامه CE معتبر به محصول اجازه می‌دهد به طور قانونی در بازار هر کشور عضو اروپایی عرضه شود.

از این رو گواهینامه CE به شرکت شما امکان دسترسی آسان تر به بازار اروپا را می دهد تا محصولات شما را بدون تطبیق یا بررسی مجدد بفروشد.

الزامات اخذ CE

مجوز CE سازمان های کشورهای مختلف راملزم می نمایدکه درصورت فعالیت درزمینه های مختلف مثل صنعتی، تجاری وغیره استاندارهای تعریف شده رارعایت نمایندو درچارچوب مجوز CE فعالیت نمایند.

درارتباط بااستانداردهای سری ایزو مثل ISO900  می توان بمباحث کلی وسیستماتیک کیفی اشاره نمودو درعین حال به جزئیات محصولات اشاره زیادی نداشت.

این درحالی است که درمبحث CE و گواهینامه CE معتبر نوع محصول وکد EN محصولات دراولویت اول هستندو ازاهمیت ویژه ای برخوردار می باشند.

مجوز CE ازواژه ی فرانسوی Communaute Europeenn گرفته شده است.

به معنای مورد تایید اروپا است و محصولاتی که این گواهی رادریافت می کنند.

اخذ نشان ce

برای اخذ نشان ce محصول شما باید یکسری مراحل و الزاماتی را رعایت کنید تا در نهایت محصول شما در آزمایش ها با موفقیت خارج شود.

اخذنشانce، چرا و چگونه؟

چرا باید گواهینامهce،دریافت کنیم؟

با دریافت مدرکce، برای شرکت ما چه اتفاقی میافتد؟. ایا گرفتن مدرک گواهینامهce، الزام میباشد؟

داشتن نشانce، چه کمکی در جهت پیشرفت شرکت یا سازمان انجام میدهد؟

ایا داشتن استاندارداتحادیه اروپاce، داخل ایران هم الزام میباشد؟

مراحل دریافتce، هزینه اخذce ،هزینه گواهینامه ce 

کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی نوین سرت در پی تماسهای مکرر متقاضیان اخذ نشان ce ، و دریافت مدرکce، به صورت کرات با سئوالات مطرح گردید در پاراگراف قبلی و از این قبیل سئوالات مواجه میشوند.

به همین منظور تصمیم گرفتیم در راستای خط مشی مرکز مشاوره و اطلاع رسانی نوین سرت، به صورت خلاصه  و کافی درحدی که فضای اینترنتی اجازه توضیح میدهد، دریافت گواهینامهce، را تشریح نماییم.

تا حدودی در این مقاله بپاسخ سئوالات بالا بپردازیم.

گواهینامهce، یک مدرک معتبرو گواهینامه معتبر برای صادرات محصول به کشورهای عضواتحادیه اروپا میباشد.

زیرا ce، حقیقتاو اصالتایک استاندارد اروپایی است .

ودرجهت حفظ ایمنی کاربر درکشورهای اروپایی  است،یعنی هرکشوری بتناسب محصولیکه قصد صادرات انرا بکشورهای عضواتحادیه اروپا دارد،باید استانداردce، راپیاده سازی نماید.

ومحصول خودرا براساس قواعد استاندارد صادرات اتحادیه اروپا تولید نماید.

پس از اخذ نشان ce معتبر، ودریافت گواهینامهce اورجینال، میتواند باخیال راحت به کشورهای غضو اتحادیه اروپا، صادرات داشته باشد.

حالابا توضیحات خلاصه ایکه درپاراگراف قبلی ذکرشد، به پاسخ سئوالات مطرح گردیدمتقاضیان دریافت گواهینامهce، میپردازیم.

1)اخذ نشان ce ، چراوچگونه؟

2)چرابایدگواهینامه ce، دریافت کنیم؟

پاسخ دوسئوال بالادرمورد علت اخذ گواهینامهce ،درپاراگراف قبلی مفصلا توضیح داده است.

شمای سازمان تولیدکننده برای صادرات محصول خودبه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بایدالزاما موفق به دریافت مدرک ce، شوید.

3) با دریافت مدرک ce برای سازمان چه اتفاقی میافتد؟

برای پاسخ باین سئوال بایدبدانیم ایاسازمان شما قصد صادرات محصول خودرابه کشورهای اروپایی دارد؟

یافقط درجهت تولید برای بازار داخلی کشور اقدام مینماید.

اگرفقط بازار داخلی هدف میباشد، اخذ گواهینامهce، فقط بعنوان تبلیغات مورداستفاده قرارمیگیرد .

امااگر بازارهای جهانی مدنظر باشند، فقط باداشتن گواهینامهce، میتوانید بارقبای خودرقابت داشته باشید.

و محصولتان اجازه ورودبه کشورهای اروپایی رادریافت مینماید.

4) ایا گرفتن مدرک گواهینامه ce الزام میباشد؟

بازهم به بررسی بازار هدف سازمان تولیدکننده میپردازیم،برای بازارهای خارجی وبین المللی واروپایی، بله!

گرفتن گواهینامه ce، الزام میباشد.

امادر بازارهای داخلی ویا کشورهای همسایه که اروپایی نیستند گرفتن مدرکce، الزام نیست.

مگر مواردیکه کشور همسایه خودشان ارائه مدرک ce، راالزام نموده باشد.

5) داشتن گواهینامه ce ، یا اخذنشانce ، چه کمکی درجهت پیشرفت شرکت یاسازمان انجام میدهد؟

بایدبدانیم استاندارد اروپایی صادرات محصولce، استاندارد خوبی است؛ زیراشامل قوانین سخت گیرانه ای درراستای تولید محصول میباشد.

 اگرحتی سازمانی قصد صادرات محصول خودرابه کشورهای اروپایی ندارد، میتواندخود راملزم برعایت قوانین استانداردce، نمایدتا محصول ازنظر ایمنی بکاربرانی که قرار است ازمحصول استفاده نمایند ضربه واردنکند.

شما میتوانیددر پیاده سازیce، واجرای استاندارداتحادیه اروپا، درراستای تبلیغات خوداستفاده نمایید.

6)ایا داشتن استاندارد اتحادیه اروپاce، داخل ایران هم الزام میباشد؟

اخذنشان ce، وداشتن گواهینامهce، داخل ایران الزام نیست.

ce، داخل ایران تحت نظارت هیچ مرجع قانونی نمیباشد، فقط نمایندگان ایرانی ازبرندهای اروپایی که تعداد بسیاری هم هستند بعنوان نماینده هربرند صادرکننده،گواهینامه ce، حضوردارند.

هرکدام مستقل ازدولت ایران ومستقل ازیکدیگر فعالیت مینمایند.

7) مراحل دریافت Ce ؟

یکی ازبیشترین وپرتکرارترین سئوالات متقاضیان دریافت استانداردce، مراحل دریافتce، میباشد.

شمادر ابتداباید محصول راطبق استاندارد اروپا ce، تولیدنمایید، سپس یک برند صدورگواهیce، راانتخاب مینمایید.

(دقت بفرمایید برند انتخابی صدور گواهینامه CE، درسایت اتحادیه اروپا مورد تایید باشد).

 مراحل تهیه وتولید محصول خود، مشخصات فنی محصول رادر پکیجی بعنوان تکنیکال فایل اماده مینمایند.

ممیزین برند انتخابی صدور گواهینامه CE، درکارخانه شماحضور میابندو پس ازمطالعه وتایید تکنیکال فایل شما، درحین تولید قسمتی یاتعدادی (بستگی بنوع محصول شمادارد) ازمحصول شماراجهت ازمایش به ازمایشگاه مورد تاییدخودشان ارسال مینمایند.

درصورت قبولی درازمایش وانطباق داشتن محصول شمابا استانداردce، گواهینامه CE برای شماصادر میگردد.

8) هزینه اخذce، هزینه گواهینامهce، هزینه دریافت استاندارce ؟

سئوالات فوق هم ازسئوالات پرتکرارومهم متقاضیان دریافت نشان ce، میباشد.

باید بدانید درایران گواهینامهce بانامهای مختلفی به متقاضیان ارائه میگرددو متاسفانه برخی سودجویان ازعدم اگاهی متقاضیان استفاده مینمایندو گواهینامهCE غیرقابل صادرات رابه مشتری ارائه مینمایند.

البته باهزینه های گزاف وبرابر گواهینامهCE اورجینال.

برای دریافت اطلاعات بیشترو راهنمایی کاملتراز هزینه CE ،وانواع گواهینامهCE. حتماباکارشناسان مرکزمشاوره واطلاع رسانی نوین سرت تماس بگیرید.

گواهینامه ی CE

گواهینامه ی CE برای محصولاتی بیشتر صادر می شودکه بازار هدف آن ها اروپا است.

امابه این معنا نیست که فقط برای تجارت و صادرات و واردات با اروپا صادر و اعمال می شود.

بلکه سایر کشورهای غیر اروپایی نیز گواهینامه ی CE رادر دستور کار خود قرار می دهند.

مجوز CE

بایدبه این نکته اشاره کردکه گواهی CE به محصولات غذایی، آشامیدنی وتولیدات دارویی تعلق نمی گیرد و برای آن ها صادر نمی گردد.

اما متاسفانه دیده می شودکه برخی مراکز سودجو بمنظور سواستفاده از شرکت هاو سازمان ها مجوز CE رابرای آنها صادر می نمایندکه فاقد ارزش واعتبار می باشدو غیرمجاز محسوب می شود.

بنابراین شما بعنوان شرکت متقاضی گواهی CE درابتدای امر باید بمیزان کافی دراین ارتباط مطالعه وآگاهی داشته باشیدتا بتوانید با موفقیت این مسیررا طی نمایید.

گواهی نامه ی CE معتبر دراروپا

گواهی نامه ی CE معتبر دراروپا، بوسیله ی مراجع صدور اروپایی(NB)و مجموعه های خصوصی که درزیرمجموعه آن به فعالیت می پردازند، انجام می شود.

این مراجع معتبر، پس از بررسی های شرکت متقاضی دریافت گواهی CE کار ثبت وصدور آن راانجام می دهند.

پس ازآن بایددرکمیسیون اروپا و بخش صادراتی آن مورد تایید قرار گیرد.

این تاییدیه بصورت کدچهاررقمی که NANDO اطلاق می گردد، مشخص می شودو ازاین طریق قابل بررسی است.

جهت بررسی کد NANDO  مرجع صدورگواهی نامه CE می توان ازطریق سایت رسمی کمیسیون اروپا، قسمت اعتباردهی شرکتهای NB اقدام نمود‌.

علاوه برکدNANDO در بخش Body وب سایت رسمی کمیسیون اروپا این امکان وجود داردکه شرکت هایی که جهت صدورگواهینامه CE استاندارد تایید صلاحیت شدند راکه چیزی درحدود 2700شرکت هستندرا مشاهده نمودو بررسی های مورد نیازرا انجام داد.

دریافت گواهینامه CE اروپا

دریافت گواهینامه CE اروپا هم مثل سایراستانداردهای سری ایزو و HSE که مزایا وفواید بسیاری رابرای سازمان ها بهمراه دارند، بسیار مفید وکارآمد خواهد بود.

چند مورد ازآن ها رادرادامه اشاره خواهیم کرد:

از مهم ترین این مزایا این است که بادریافت مجوز CE می توان محصولات تولیدی رابه اروپا ودیگر بازارهای جهانی صادر نمود.

شرکت ما بعنوان یک شرکت بین المللی مطرح می گرددو درسطح جهانی می تواند به فعالیت ورقابت بپردازد.

گواهی نامه بین المللی معتبری راهمراه باکد چهاررقمی NANDO می توان اخذ نمودو از اعتبارات آن بهره مند شد.

بادریافت گواهی CE این امکان وجود داردتا سطح کیفی محصولات تولیدی مانرا ارتقا دهیم.

برای دریافت گواهی CE نیاز است درابتدا سازمان شما اطلاعات کافی رادر ارتباط بااستاندارها وچارچوب های این گواهی داشته باشد.

اخذ CE

هم چنین با اخذ گواهی CE کسب اعتماددربین واردکنندگان دربازارهای هدف جهانی  برای سازمان شما صورت می گیرد.

و درنهایت موجب سودآوری بیشتر می شود.

مجوز CE به مشتریان شما نیز این اطمینان رامی دهدکه بتوانند بیش ازپیش باسازمان شما تعامل داشته باشند.

شرکت شما باشتاب بیشتری مسیر موفقیت راطی نماید.

گواهی CE یک مجوز درارتباط بااستاندارهای اروپایی است .

پس سازمان شما می تواند با اخذ این گواهی از بروز رسانی های پروتکل های استانداردهای اروپا بهره مند شودو همگام باتغییرات بین المللی پیش رود.

برای دریافت گواهی CE نیاز است درابتدا سازمان شما اطلاعات کافی رادر ارتباط بااستاندارها وچارچوب های این گواهی داشته باشید.

پس ازآن می توانیدبه شرکت های معتبر صادرکننده ی گواهینامه ی CE مراجعه نمایید.

مشاوران مجرب دراین شرکت ها. باتوجه به زمینه ی کاری سازمان شما ومدارک ومستندات بشما راهنمایی های لازم را خواهد کردتا بهترین تصمیم رادر ارتباط با اخذ گواهینامه ی CE داشته باشید.

فرآیند تکمیل مدارک وممیزی رابه بهترین نحو انجام دهیدبه این ترتیب بوسیله ی این گواهی سازمان شما درراستای رعایت استانداردهای اروپا می تواند درحوزه ی فعالیت خود درسطح بین المللی موفق عمل نماید.

فرآیند اخذ نشان CE

ابتدا مشخص کنید چه دستورالعمل هایی قابل اجرا هستند.

این امر ممکن است شامل دستورالعمل های سازگاری الکترومغناطیسی، تجهیزات رادیویی و ولتاژ پایین باشد.

گواهینامه CE معمولاً به آزمایش EMC برای محصولات الکترونیکی و الکتریکی نیاز دارد، اما EMC چیست؟

آزمایش EMC یا سازگاری الکترومغناطیسی این است که چگونه می توانید به طور مؤثر اطمینان حاصل کنید که یک محصول با محصول دیگر در یک محیط الکترومغناطیسی تأثیر نمی گذارد.

گام بعدی جمع آوری شواهدی است که نشان دهد محصول با دستورالعمل های قابل اجرا مطابقت دارد.

این را می توان از طریق آزمایش انطباق به دست آورد.

یک اظهارنامه از پیروی محصول از استاندارد های اتحادیه اروپا تهیه کنید؛ این اساساً سندی است که بیان می کند محصول مطابق با الزامات دستورالعمل های قابل اجرا است.

تمام شواهدی که نشان می‌دهد محصول با دستورالعمل‌ها مطابقت دارد، مانند گزارش‌های آزمایش، تجزیه و تحلیل ریسک، و غیره جمع‌آوری کنید.

مراحل صدور گواهینامه CE
مراحل اخذ گواهینامه CE

نشان CE

را مطابق با الزامات برچسب CE به طور ایمن روی محصول بچسبانید.

دستورالعمل ها و استانداردهای مربوطه را برای تغییرات زیر نظر داشته باشید زیرا ممکن است در آینده لازم باشد.

 

بنابراین به طور مختصر برای اخد نشان CE شما نیاز خواهید داشت:

 • دستورالعمل(های) مربوط به محصول خود را شناسایی کنید
 • روش ارزیابی انطباق محصول و دستورالعمل خود را شناسایی کنید
 • مشخص کنید که آیا استانداردهای هماهنگ اروپایی برای محصول شما قابل اجرا است یا خیر
 • اطمینان حاصل کنید که محصول با تمام الزامات اساسی دستورالعمل(های) مطابقت دارد.
 • مشخص کنید که آیا ارزیابی مستقل انطباق شما توسط یک سازمان اطلاع رسانی، مانند BSI، مورد نیاز است یا خیر
 • نگهداری از اسناد فنی مورد نیاز دستورالعمل(ها)
 • اعلامیه انطباق و شواهد مورد نیاز را آماده کنید
 • بررسی کنید که هیچ الزامات دیگری در کشوری که محصول قرار است فروخته شود وجود نداشته باشد
 • برای هماهنگی برای تست محصول خود با ما(شرکت نوین سرت) تماس بگیرید
 • اگر تمام الزامات برآورده شد، می توانید نشان CE را روی محصول و/یا بسته بندی خود بچسبانید.

چرا برای دریافت مدرک CE به نوین سرت نیاز دارید؟

اگر محصولات یا سیستم‌های شما نیاز دارد که مستقلاً آزمایش، تأیید یا بازرسی شوند، برای گرفتن مدرک CE به یک سازمان اطلاع‌رسانی مانند نوین سرت نیاز دارید.

ما ارزیابی خواهیم کرد که آیا محصول شما با الزامات ضروری ذکر گردید در دستورالعمل مربوطه مطابقت دارد یا خیر. این امر ممکن است بازرسی، تضمین کیفیت، بررسی نوع یا طراحی یا ترکیبی از این موارد باشد. علاوه بر اینکه به شما کمک می‌کند ثابت کنید محصولتان با دستورالعمل مطابقت دارد، از دانش، تجربه، استقلال و منابع تخصصی ما بهره‌مند خواهید شد.

مزایای اخذ نشان CE چیست؟

کمپانی و شرکت های بسیاری هستند که بواسطه این نشان (CE) سود چند برابری دریافت میکنند، زیرا در سراسر این نشان جهان شناخته است و ثابت می کند که یک شرکت محصول ایمن را در بازار عرضه می کند. یک تولید کننده می تواند محصول خود را آزادانه در سراسر بازارها به محض قرار دادن نشان CE بر محصول و کالای خود منتقل کند و تجارت آسان تر را هم در اتحادیه اروپا و هم در سطح بین المللی برای خود امکان پذیر سازد.

صدور گواهینامه CE معتبر اصلی
صدور گواهی نامه CE معتبر مورد تایید اروپا

گواهینامه CE معتبر

این نشان برای مشتریان نیز مزایای زیادی دارد. برجسته ترین آنها این است که ایمنی و سلامت کالا تضمین گردید است. این امر به ویژه از نظر لوازم پزشکی یا لوازم الکترونیکی مانند گوشی های هوشمند بسیار حائز اهمیت میباشد. در عین حال، محصولات موجود در بازار داخلی با حداقل استانداردهای زیست محیطی اتحادیه اروپا مطابقت دارند که برای بسیاری از مشتریان ارزشمند است.

با این نشان فروش راحت تری میتوان داشت، زیرا مشتریان این نشان را می شناسند و آن را نمادی از ایمنی می دانند و اطمینان حاصل می کنند که هنگام خرید محصول احساس راحتی بیشتری می کنند.

گواهی اتحادیه اروپا

بنابراین به طور کلی میتوان گفت:

 • نشان CE به شما امکان می دهد محصول خود را در کشورهای منطقه اقتصادی اروپا (EEA) بفروشید و به عنوان گواهینامه اتحادیه اروپا عمل میکند. با اجرای الزامات ممکن است متوجه شوید که محصول شما ایمن تر و قابل اعتمادتر است. بنابراین خطر نارضایتی مشتری را کاهش دهید.
 • هر محصول، به‌ویژه کالای الکترونیکی، خطرات نادیده‌ای دارد که ممکن است با گذشت روزها پدیدار شود. افرادی که بیشتر از آن استفاده می کنند، بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتن در معرض آن قرار می گیرند. لوگوی CE بر روی محصول اطمینان و ایمنی بی نظیری را به کاربران می دهد. تا زمانی که مصرف کننده از محصول تحت شرایط عملیاتی داده گردید استفاده می کند، از نظر ایمنی و حفاظت، معتبر و بی خطر باقی می ماند. این یکی از مزایای برجسته گواهینامه CE است.
 • اتحادیه اروپا گواهینامه CE را برای تقویت تجارت محصول بین کشورهای اتحادیه اروپا صادر کرد. نشان CE به عنوان یک استاندارد جهانی برای ایمنی و حفاظت ظاهر می شود و به مشتریان کمک می کند بر شک و تردید در مورد آسیب پذیری محصول غلبه کنند. علامت گذاری CE به تولیدکنندگان کمک کرده است تا اعتبار خط تولید خود را در طول زمان به دست آورند و به راحتی با رقابت بی امان مقابله کنند. در نتیجه، اکنون آنها می توانند محصول خود را فراتر از بازار موجود خود معامله کنند. این یکی از مزایای درجه یک گواهینامه CE است.

گواهینامه CE معتبر

ماژول های گواهی نامه CE

. ماژول‌های مختلفی برای رویه‌های ارزیابی انطباق موجود است، اما تنها تعداد کمی از آن‌ها شامل خود گواهی است. اکثر این روش‌ها به «تأیید نوع تولید» و ارزیابی انطباق تولید توسط یک سازمان اطلاع‌رسانی نیاز دارند. رویه های متداول (ماژول) صدور گواهینامه به شرح زیر است. یک محصول معمولاً برای پیاده سازی به بیش از یک رویه (ماژول) نیاز دارد:

تمامی ماژول A کنترل تولید داخلی.

عمده ماژول B آزمون نوع EC.

گواهی ماژول C مطابقت با نوع.

استاندارد ماژول D تضمین کیفیت تولید.

روش ماژول E تضمین کیفیت محصول.

نمونه ماژول F تأیید محصول.

مدل ماژول G تأیید واحد.

راهنما ماژول H تضمین کیفیت کامل.

ویژگی های برجسته گواهینامه یا نشان CE

نشان یا گواهینامه CE دارای ویژگی های برجسته زیر میباشد:

 • سازنده یا نماینده مجاز فقط می تواند نشان CE را روی محصول درج کند.
 • نشان CE را نمی توان روی محصولی که تحت دستورالعمل ها و مقررات اتحادیه اروپا قرار نمی گیرد چسباند.
 • نشان CE تنها علامتی است که انطباق محصول را با الزامات قابل اجرا قانون هماهنگ سازی جامعه مرتبط با الصاق آن تأیید می کند.
 • ظاهر نشان CE نباید مخاطب را گمراه کند. علامت گذاری باید طبق پیش نیازهای ذکر گردید در قوانین اتحادیه اروپا انجام شود.
 • کشورهای عضو مسئول حفظ یکپارچگی گواهینامه/نشان CE هستند. برای انجام این کار، آنها باید مقررات کیفری مربوطه را برای مقابله با موارد ضد و نقیض اعمال کنند. این مجازات‌ها بر اساس شدت جرم اعمال می‌شوند و عامل بازدارنده برای جلوگیری از استفاده غیراخلاقی از نشان CE هستند.

بخشنامه و دستور العمل های مدرک CE

بیش از 20 آیین نامه و دستورالعمل مربوط به نشان CE وجود دارد. البته، هر محصولی با تک تک دستورالعمل ها سروکار ندارد. بنابراین، مطابقت با قوانین اتحادیه اروپا، برای هر محصول متفاوت است.

به عنوان مثال، ماشین آلات با دستورالعمل هایی مانند دستورالعمل ماشین آلات، دستورالعمل ولتاژ پایین، دستورالعمل EMC و دستورالعمل تجهیزات فشار سر و کار دارند.

از سوی دیگر، اسباب‌بازی‌ها باید استانداردهای تدوین‌ گردید  در دستورالعمل ایمنی اسباب‌بازی را رعایت کنند، که بر ایمنی اسباب‌بازی‌ها برای استفاده کودکان برای بازی تمرکز دارد.

اخذ نشان CE معتبر از مراجع اصلی
اخذ نشان CE معتبر از مراجع اصلی مورد تایید اتحادیه اروپا
گواهی CE

محصولات فولادی باید با دستورالعمل محصولات ساختمانی مطابقت داشته باشند و دستگاه های پزشکی، مانند وسایل مورد استفاده در بیمارستان ها، ملزم به رعایت دستورالعمل تجهیزات پزشکی هستند.

هنگام برخورد با دستورالعمل ها، یک سازنده می تواند از استانداردهای هماهنگ استفاده کند. این استانداردها به عنوان پایه ای برای شرکت ها برای رعایت الزامات تعیین گردید توسط اتحادیه اروپا عمل می کند.

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، مقررات محصولات ساختمانی است که اغلب به اختصار CPR نامیده می شود. این مقررات نحوه چسباندن نشان CE را به محصولات ساختمانی، همراه با قوانین دقیق برای محصولات ساختمانی، نقش همه ارگان های مرتبط با این گروه از محصولات و چارچوبی که می تواند برای پایبندی به قوانین اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گیرد، روشن می کند. مقررات ایمنی وضع گردید به عنوان مثال با ایمنی در هنگام آتش سوزی و آلودگی صوتی سروکار دارد.

هزینه ها و طول فرآیند صدور گواهینامه CE

طول کل فرآیند علامت گذاری CE در محصولات مختلف بسیار متفاوت است. به طور متوسط برای هر محصول تقریباً 6 تا 8 هفته طول می کشد. در صورتی که پس از آزمایش، محصول نیاز به اصلاح داشته باشد، این روند طولانی تر نیز خواهد بود. محصولات پرخطر نیز مدت بیشتری طول می کشد تا گواهی CE را دریافت کنند و ممکن است تقریباً 12 تا 16 هفته طول بکشد.

قیمت گواهینامه CE در بین محصولات بسیار متفاوت است. بیشترین بخش بودجه صرف آزمایش و استفاده از مشاوران و همچنین مراجع صدور گواهینامه خواهد شد. هرچه تعداد بیشتری از این موارد نیاز داشته باشید، هزینه گواهینامه CE گران تر می شود.

جمع بندی گواهینامه CE معتبر

دریافت گواهی CE امکان جابجایی و فروش کالاها را در سرتاسر منطقه اقتصادی اروپا فراهم می کند. برای اینکه بتوانید تجارت خود را توسعه دهید و محصولات خود را در بازار اروپا توزیع کنید، نشان CE برای بسیاری از محصولات اجباری است. این یک فرآیند خوداظهاری است که محصول شما با دستورالعمل هایی مطابقت دارد که ممکن است شامل آزمایش رادیویی بی سیم و EMC باشد. اگر می‌خواهید از گواهینامه CE استفاده کنید یا جزئیات بیشتری در مورد مزایای گواهینامه CE کسب کنید، با تیم کارشناس نوین سرت مشورت کنید.

گواهینامه CE معتبر

مطالعه مطالب زیر برای شما مفید خواهد بود :
روش گواهینامه ایزو معتبر
اخذ گواهینامه CE معتبر
انواع گواهینامه HSE معتبر
مدلهای گواهینامه آموزشی معتبر
مشاوره رایگان گواهینامه

14 Responses

 1. از کجا بدونم نشان CE که شما میدید اورجیناله؟ من گواهی CE تجهیزات پزشکی برای صادرات به عراق میخوام.

 2. سلام از مقاله CE که به اشتراک گذاشتید برای دریافت گواهینامه CE به شرکت ما خیلی کمک کرد .

  1. خواهش میکنم اقای احمدی گرانقدر
   کار کردن با مجموعه شما از افتخارات مرکز نوین سرت میباشد.

 3. اخذ نشان CE چه هزینه هایی دارد ؟ می شود یک نامه اعلام قیمت گواهینامه CE برای ما ایمیل کنید .ممنون

  1. هزینه های زیادی شامل هزینه تکنیکال فایل ، تست ریپورت ، هزینه ممیزی و …
   بصورت صفر تا صد قیمت را به شما اعلام خواهیم نمود.

 4. سلام ممنون از این نوشته کامل . میشود برای اخذ نشان CE محصول شرکت ما را راهنمایی بفرمایید و نمونه گواهینامه و نامه اعلام قیمت برایمان ایمیل کنید . سپاس

 5. اگر محصول ما ماژول های مورد نیاز گواهی نامه CE را نداشته باشد یعنی امکان اخذ گواهینامه CE وجود نخواهد داشت ؟

  1. استاندارد CE ، و دریافت نشان CE ، یک استاندارد اروپایی میباشد . و استانداردی تماما اروپایی و تدوین شده اتحادیه اروپا میباشد. اگر بخواهید محصول خود را به اتحادیه اروپا صادر نمایید باید موارد الزامیشان را رعایت نمایید.
   ممیزان notify body به شرکت متقاضی دریافت گواهی CE ،مراجعه مینمایند و پس از بررسی و تست های لازم ، اگر موفق به کسب CEMARK شوید، گواهی CE را به شما میدهند و میتوانید برای صادرات اقدام نمایید.
   برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان نوین سرت تماس بگیرید. 44829133

  1. برای اخذ نشان CE و دریافت CE مارک ، حتما نیازی نیست که استانداردهای ایزو راهم اخذ نموده باشید. گواهینامه CE ، برای صادرات محصول به اروپا الزامی میباشد اما اخذ گواهی ایزو بعنوان یک مدرک امتیاز اور خواهد بود.

  2. دوست عزیز برای اخذ نشان CE ، نیازی به اخذ گواهی ISO ، نیست . شما میتوانید به جهت امتیاز و بالا بردن اعتبار شرکتتان ، همزمان با اخذ CE MARK ، اقدام به اخذ گواهی نامه ISO ،هم نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شماره تماس مرجع اصلی صدور گواهینامه ایزو

ایزو ومقالات مفید

گفتگوی آنلاین
Send via WhatsApp