مرکز نوین سرت ارائه دهنده انواع گواهینامه ایزو ، CE، HSE

HSE PLAN

5/5 - (150 امتیاز)

HSE PLAN

 این مستند HSE PLAN مدرکی زنده وپویا است که همه‌ی پیمانکاران موظفند هنگام‌مناقصه به کارفرما ارائه‌کنند وباید درتمام‌طول‌مدت اجرای‌پیمان مورد بازنگری قرارگیرد. هدف از‌این‌طرح پیشگیری از خسارات جانی، مالی، بیماری‌ها و آسیب‌ به محیط‌زیست است.

طرح HSE plan چیست ؟

 طرح کیفیت چیست؟

جواب: مستندی که مشخص می‌کند کدام روش‌اجرایی وبه‌وسیله چه‌شخصی و درچه‌هنگام بکار رود. این‌طرح جزء‌اصلی سیستم‌مدیریت‌کیفیت بوده وباتوجه به‌تنوع پروژه‌ها تهیه می‌شود. استخراج هرپروژه باتوجه به آگاهی عوامل واحدهای فنی و اجرایی صورت می‌گیرد. طرح کیفیت عمومی امروزه یک الگو برای استخراج طرح کیفیت خاص هرپروژه است.

میتوان گفت HSE PLAN سیستم مدیریتی بهداشت ،ایمنی و محیط زیست میباشد و ازلحاظ ابعادگوناگونی ،قابل بررسی و پیگیری است.

درسال 2015 ،هزینه ناتوانی در جراحات و بیماری ها تقریبا60 میلیارددلاررسیده ،که به خودی خودهزینه بسیارگزافی را بسازمان های برنامه و بودجه واردمیسازد.

بدون شک بایداشاره کرد که تاریخ کنترل کیفیت به قدمت صنعت مربوط میشود. در طول سده های اخیر ،کیفیت آموزشهای موردنیاز در حد و مقیاس وسیعی کنترل میشود که این آموزش به تدریج کارگران را برای تولیدکیفی محصولات تشویق کرده و اعتمادبنفس آنها را بصورت قابل ملاحظه ای ارتقاخواهدداد.

تخصص و کارگروهی تمامی اعضا و پرسنل کاری درطول زمان و درحین انقلاب صنعتی مفهوم پیداکرد. درنتیجه یک کارگر ،محصول کاملی نمیسازد و به صورت جزئی از سیستم درآمده است.

HSE plan چیست ؟

(طرح بهداشت ، ایمنی و محیط زیست) چیست و چه کاربردهایی دارد؟ 

روش اجرایی بعدی، پایش و اندازه گیری عملکرد (HSE) است. باهدف تشريح چگونگي پايش، اندازه‌گيري وارزیابی عملکرد زیست‌محیطی، ايمني وبهداشت شغلی مي‌باشد که درکلیه کارگاه‌های شرکت کاربرد دارد. نظارت براجرا به‌عهده نماینده مدیریت و مسئولیت اجرای این‌روش را سرپرست HSE کارگاه‌ها عهده‌دار است.
کليه شاخص‌هاي HSE (اعم از تراز فشار صوت، شرايط روشنايي، غلظت آلاينده ها، پساب خروجي، ميزان ذرات معلق، سرو صدا، ارتعاش و اشعه) بطور دوره‌ای تحت کنترل و اندازه‌گيري قرارگرفته و در فرم مخصوص ثبت می‌گردد.

تسهیلات پزشکی وکمکهای اولیه دیگر روش اجرایی ما با هدف اطمينان از فراهم‌سازی امكانات و تسهيلات پزشكي و كمكهاي اوليه برای محافظت از پرسنل در محيطكاري می‌باشد. مسئولیت تامین امکانات و تجهیزات و گروه پزشکی تخصصی (شامل بهیار، پزشک، آمبولانس، جعبه‌‌ی کمکهای اولیه و … ) کارگاه برعهده پیمانکار مربوطه خواهد بود.

برنامه HSE plan ،درحقیقت درهمین زمینه به فعالیت میپردازد. درهمسویی بااستقرارسیستمهای مدیریت یکپارچه درزمینه بهداشت شغلی ،ایمنی ومحیط زیست ،ازدهه های قبل برخی ازشرکتهای بین المللی بویژه درحوزه صنایع نفت ،اقدام بتدوین استانداردهای راهنمانمودند.

استانداردهای  ذکر گردید HSE PLAN  معرفی میشود کچارچوب معینی رابرای یک سیستم مدیریت یکپارچه مهیا مینماید.ازسال1381وزارت نفت درایران بتدوین کتابچه راهنمای استقرارHSE Plan  راجهت اجرارابتمامی سازمان های تابع وزیرمجموعه ها ابلاغ کرد.

 سیستم مدیریتی بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست میباشدوازلحاظ ابعادگوناگونی ،قابل بررسی وپیگیری استHSE PLAN

اهمیت اخذ HSE PLAN

این راهنمادرکلیه سازمان هاوصنایع وزارت اعم ازشرکت نفت ایران ،شرکت های سهامی پتروشیمی ،شرکتهای گازایران وشرکت پالایش وپخش فرآورده های نفتی قابل پیاده سازی است.

الگوهای ارائه گردید HSE PLAN قابل تسریع بسایرصنایع وصنفهابوده وبرحسب مورد یاالگوی مدیریتی مانندsecurityقابل تلقیق است.

 HSE plan بعنوان یک سیستم مدیریتی بصورت قابل توجه وموثری ،جایگزین مدیرمیشودووابستگی سیستم وسازمان رابفردکاهش میدهد ،درنتیجه زمان کمی ازتیم مدیریتی ومدیرعامل ،صرف کارهای روزمره گردید وعمده زمان ،صرف برنامه ریزی کلان واستراتژیک میگردد.

HSEPLAN ،نظامی هدفمندوسازماندهی وبابرنامه ریزی خاصی است کباتهیه دستورالعمل ها ،روش های اجرایی واستانداردهاومقررات جاری استقراریافته وموردبازنگری قرارمیگیردودرمقاطع زمانی مختلف ،اصلاح میگرددوبعبارتی ساده ،میتوان اذعان کردکه HSE plan یک سیستم مدیریتی برای فعالیت های اجرایی است.

HSE Plan مخفف Health(بهداشت) ،Safety(ایمنی)وEnvironment (محیط زیست)میباشد.

مدیریت HSE plan مسئول برنامه ریزی ،اجرا ،نظارت وتهیه فرآیندهای ایمنی شغلی میباشد. همچنین نشان HSE اختصارکیفیت ،بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست میباشد که بایددرسازمانهای متقاضی بدرستی رعایت گردد ،ازاین رومدرک HSE plan ،درشرکت های اکتشافی نیزمورداستفاده قرارمیگیردوبرآیندهای کاری رابدرستی نشان میدهد.

این شرکت هالازم است فرآیندهای زیست محیطی مدیریت بهینه وهمه جانبه راداشته باشند ،از HSE PLAN در شرکت های حفاری دریایی درحوزه خلیج فارس نیزاستفاده میکنندتا بتوانند در این منطقه براحتی بفعالیت های خودبپردازند.

طرح HSE PLAN مهم تر از آنچه بنظرمی آید ،میزان حقوق دریافتی در شرکت های متقاضی را موردبررسی و ارزیابی قرارمیدهدکازطریق چارت سازمانی هم قابل اجراست.

HSE plan ،بامشخص کردن زمینه فعالیت وحیطه کارشرکت ،مواردلازم رابخوبی شفاف سازی کرده تانهادهای صادرکننده ملزومات درمرکز ،واردعمل گردید وبدنبال مدارک واطلاعات شرکت متقاضی است.

شرکتهای متقاضی بهتراست جهت طی کردن مسیر HSEplan ،چارت سازمانی خودراهم طراحی کنندومیزان پرداختی سازمان رابکارکنان وپرسنل کاری خودرامشخص کنند.

روش اجرایی HSEPLAN و HSE

روش اجرایی نگهداری و تعمیرات ماشین آلات با هدف تشريح نحوه نگهداري وتعميرات ماشين‌آلات وتجهيزات موجود درشرکت مي‌باشد. با دامنه كاربردی شامل کلیه تجهیزات وماشين‌آلات تحت كنترل  این شرکت. اجرا برعهده‌ی واحد نگهداری وتعمیرات بوده و نظارت براین روش اجرایی را معاون اجرایی عهده‌دار است. انجام بازدیدها و تعمیرات پیشگیرانه مطابق با فرم مخصوص همه ماهه انجام می‌شود.

روش اجرایی بعدی، روش کنترل ابزار وتجهیزات (کالیبراسیون) می‌باشد و هدف از آن تشريح نحوه تعيين زماني برای كنترل، كاليبره كردن، نگهداري واطمينان از كارآیي تجهیزات مورد استفاده است. و بدين‌وسيله از عدم كاربرد تجهيزات پايش و اندازه‌گيري غير معتبر و كاليبره نشده اطمينان حاصل مي‌شود.

روش اجرایی گزارش و بررسی حوادث و اتفاقات خطر ‌ناک را با هدف تشريح نحوه تهیه گزارش حوادث و اتفاقات خطرناک و ارائه راهکارهای اجرایی متناسب بمنظورجلوگیری از تکرار حوادث مشابه در دفتر مرکزی و واحد های عملیاتی شرکت اجرا می‌کنیم. طبق ماده 60 قانون تامین اجتماعی حادثه ناشی از کار عبارت است از حوادثی که درحین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. واحد HSE دفتر مركزي بايد كل گزارش هاي حوادث و رویدادها را ماهیانه و سالیانه گردآوري و ثبت كند.    

الزامات HSE PLAN

HSEPLAN ازسازمانهای متقاضی میخواهدکه برای اهمیت دادن به مسئله ایمنی ،تمامی پرسنل وکارکنان شرکت خودرا بیمه کرده تادرهنگام بروزمخاطرات وحوادث ،بدین صورت تاحدودی خسارت شرکت ویافردازطریق دریافت هزینه باین شکل جبران گردد.

 بعنوان یک سیستم مدیریتی بصورت قابل توجه وموثری ،جایگزین مدیرمیشودووابستگی سیستم وسازمان رابفردکاهش میدهد.

گواهینامه HSE

این طرح ،سه اصل اساسی شامل محیط زیست ،ایمنی وسلامتی راموردتاکیدوارزیابی قرارمیدهدولازم است موردتوجه شرکت قرارگرفته و مرجع صدور HSE Plan هم بایدازپرسنلی مجرب استفاده کنندکه دراین زمینه ازمیزان تجربه و آگاهی لازم برخورداربوده وکارهای شرکت راباسرعت بالاودرنهایت دقت بانجام برسانند.

به همین دلیل تاکیدمیشودکافرادباسابقه و آموزش دیده در این زمینه استفاده شود.

قوانین hse PLAN

مدیران ارشدی که برای HSEplan درنظرگرفته میشوند ،حداقل بایددارای 12سال سابقه کاری بوده ودرمناقصات ومزایدات باتسلط ودانش بالاشرکت کنند.

البته همینجاتاکیدکنیم این طرح به شرکت هاکمک میکندکطرح هاوپروژه های عرضه و توسط کارفرمایان رابخوبی موردبررسی وارزیابی قراردهندتاروندکاری وقابلیتهای سازمانی برای کارفرمایان ثابت شود.

HsePLAN درجهان توجه زیادی رابخودمعطوف ساخته است بگونه ای کمشتریان ومصرف کنندگان بامشاهده لوگوی HSE برروی هرمحصول یاکالاوخدمات ارائه گردید ،بااعتمادکامل بسراغ محصول رفته وازخرید ،استقبال میکنند.

این طرح برای اجراوپیاده سازی دقیق ودرست خود ،نیازبصرف زمان داردوزمانی بین 6 ماه تایکسال راجهت برقراری استانداردهای خودمیطلبد. هزینه ای هم کجهت پیاده سازی HSEصرف میکنید ،بسیارمقرون بصرفه بوده وچندین برابرهزینه اولیه رابحساب موسسه شما برخواهدگرداند.

hse  ،امروزه یکی ازنیازهای بشر بر روی کره خاکی بوده وبایدهمه به آن احترام گذاشته و درفعالیتهایشان ،آن را واردکنند.

نوین سرت بادارابودن مجوز و اعتبار از وزارت صنعت ،معدن و تجارت آماده پاسخگویی به نیازهای شماعزیزان است.

جهت اطلاعات بیشتر و نیازبراهنماییهای تخصصی تر ،بامشاوران نوین سرت که مسلط با اخذانواع گواهی نامه های HSE ،CE اروپا و انواع مختلف ISO هستند ،تماس حاصل فرمایید.

ارتباط با ما

نوین سرت بادارابودن تیم متخصص وخبره ،درصددکسب اعتماد و اطمینان شماعزیزان بوده و باتلاش درجهت بروزرسانی اطلاعات خود ،سعی در ارتقای اطلاعات شماعزیزان است.متخصصان حیطه ایزو نوین سرت بخوبی نیازهای بازار و مشتریان و الزامات مناقصات و مزایدات را شناسایی کرده و تمامی اطلاعات رادرجهت ایجادبهترینها بکارمیبندد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های درج گردید در پایین صفحه تماس حاصل فرمایید.

02144829531|02144829133

 نویسنده مقاله:ترک زاد

خواندن مطالب زیر برای شما مفید خواهد بود :
روش گواهینامه ایزو معتبر
اخذ گواهینامه CE معتبر
انواع گواهینامه HSE معتبر
مدلهای گواهینامه آموزشی معتبر
مشاوره رایگان گواهینامه

طرح HSE(HSE PLAN)

HSE PLAN

در هر شغلی که مشغول به فعالیت باشید ،خطرات کاری جزجدایی ناپذیرهرشغلی محسوب میشود.چگونگی مدیریت این خطرات ،توانایی شما را در مدیریت بحران نشان خواهددارد.

مدیریت خطرات به این معناست که شماقبل از رسیدن به محل کارخود ،درباره خطرات احتمالی پیش آمده اندیشیده باشید ،برنامه ریزی کرده باشید و به صورت هدفداردرپیشگیری از بروز این خطرات  که تمهیداتی را پیش بینی کرده باشید.

استاندارد HSE PLAN یا طرح بهداشت ،ایمنی و محیط زیست ،یک گام اساسی در جهت کاهش خطرات هرپروژه ای است ، اما بسیاری از شرکت ها به علت عدم آگاهی یاعدم علاقه ، از استانداردها و طرح های HSE plan استقبال نمیکنند زیرا به نظرمی آید که اجرای HSE PLAN  برای هرپروژه ،فرآیندپیچیده و استرس زایی است درحالی که از بازپرداخت ها وروش های اجرایی این روند ،هیچ گونه اطلاعاتی در دسترس ندارند.

مدل HSE PLAN یاطرح بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست ،یک گام اساسی در جهت کاهش خطرات هرپروژه ای است.

گواهینامه HSE Plan

انواع HSE Plan ،یک سند زنده است که قبل از شروع  به کارپروژه ، با استفاده از محدوده کار به عنوان نقطه شروع ،توسعه یافته است. با تحول پروژه ،HSE PLAN  با تغییردامنه ،موردبازنگری قرارمیگیرد.

ایمنی در HSE plan ،یک موضوع مهم که با اهمیت برای تمامی پرسنل کاری است.ایمنی در روندعادی زندگی هم موجب آرامش خاطروافزایش اعتماد به نفس و تمرکز درحیطه کارهای اجرایی خواهدشد. استفاده از hse  plan  در واقع میتوان با استفاده درست از تجهیزات محافظت شخصی و صرف هزینه مدیریت شده ،فضای کاری مناسبی را برای پرسنل کاری به عنوان ارزشمندترین سرمایه هرپروژه ای فراهم کنید.برای درک بهتر HSE plan کافی است  ،پرونده تمامی کارکنان و کارمندان خود را بررسی نمایید و ضررها و زیان هایی را که پرسنل مجموعه کاری شما به صورت ناخواسته و به علت عدم وجودایمنی در پروژه ها در طولانی مدت به شرکت یا موسسه شماواردکرده اند ، با هزینه ای که در قبال پیاده سازی پیاده سازی HSE plan که در ابتداصرف می کردید ،مقایسه نمایید.

اعداد و ارقام بیانگرجایگاه شماخواهدبود.HSE Plan ،طرحی است که اقدامات ایمنی را در یک فضای کاری به مرحله عمل میرساند و خطرات موجود را تشریح میکند.همچنین مطابق با مقررات قانونی که نقش ها و مسئولیت پذیری کارکنان به همراه برنامه اقدام اضطراری را در برمیگیرد و به این منظوراساساطراحی شده است.شمامیتوانیدیک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشتی موثر را متناسب با خطرات کاری ایجادکرده و آن را حفظ کنید.

ایمنی

همگام با hse plan شما بایدجهت مدیریت موثر و بهداشتی بهمراه اصول ایمنی راتعیین کنیدوسیاستی راکجهت مشخصی دارد ،درپیش بگیرید.این روندبشمادربرقراری ارتباط بین وظایف ومزایای بهداشت وایمنی درسراسرسازمان کمک میکند.سیاست هابایدبگونه ای طراحی شوندکشرایط قانونی رابرآورده سازند ،ازبروزمشکلات سلامتی وایمنی جلوگیری کنندوشماراقادرسازندتادرهنگام بروزمشکلات وخطرات جدید ،عکس العمل مناسبی راابرازنمایید.

سیاست ها باید به گونه ای طراحی شوند که شرایط قانونی را برآورده سازند ، از بروزمشکلات مربوط بسلامتی وایمنی جلوگیری کنند و شما را قادرسازند که در هنگام بروزمشکلات یا خطرات جدید ،راهکارهایی را جهت مشکلات و چالش های موجود ،ارائه دهید.

درراستای تحقق اهداف HSE PLAN :

  • جایگاه خودرابیابید.
  • برخواسته خودآگاه باشید.
  • چگونکی دستیابی به اهداف خود را ارزیابی نمایید.
  • خط مشی خود را تعیین نمایید.تصمیم بگیرید که چگونه عملکردخود را ارزیابی کنید.
  • خط مشی خود را تعیین نمایید.
  • تصمیم بگیریدکچگونه عملکردخودراارزیابی کنید.
  • بدنبال شاخص های پیشرووجبران عقب ماندگی های خودباشید.
  • باتمام وجودبامجموعه کاری خودکه دیدگاه خود رادربیان میداردوباشتراک میگذارد ،همکاری کنید.
  • بخاطرداشته باشید برای هرگونه تغییربرنامه ریزی کنید.
  • و هرالزام قانونی خاصی راکبرای شمااعمال میشود ،شناسایی واجراکنید.

HSE PLAN ،سازماندهی برای تامین امنیت کارگران است ،توصیف میکندکچه نوع خطراتی دریک پروژه وجوددارد ،چگونه میتوان آنها را حذف یا کنترل کرد و از چنوع تجهیزاتی برای اطمینان از ایمنی کارگران استفاده کرد.

یک HSE plan زیرمجموعه هایی در بردارد که شامل:

۱.اهداف پروژه

۲.دامنه پروژه

۳.مدت زمان اجرای پروژه

۴.دستورالعمل پروژه

۴.سیاست های سلامت وایمنی

۵.ارتباطات پروژه

۶.مسئولیت پذیری افراد

۷.بررسی وبازرسی های ویژه

۸.تجهیزات حفاظت شخصی

۹.مجوزهای اجرایی پروژه

۱۰.فعالیت های اجرایی پروژه

بطورکلی برای جمع بندی HSE plan میتوان عنوان کردکهدف رویه HSE PLAN ،ایجادشیوه های کارایمن واستاندارداست کبایددرهرمقیاس کاری بکارگرفته شودوجزئیات الزامات سازمانی وتعهدات شرکت واجزای شرکت هاراکه درآن کارمیکنند ،تامین نماید.

تاثیرات بهداشتی ،ایمنی ومحیط زیست برای موفقیت هرپروژه ای ضوری است.سلامت وایمنی کارگران شمابایداولویت اول شماباشد ،درحالیکه مدیریت شمادرمحیط زیست نیزمستقیمابرروندپروژه های شماوپایداری وانعطلف پذیری شرکت شماتاثیرخواهدداشت.

اهمیت داشتن طرح HSE Plan

HSE PLAN بشرکت هاکمک میکندتاآگاهانه درموردرویکردخودبیاندیشیدوسپس تغییرات راایجادکرده وبرنامه های خودرابراساس hse plan تنظیم نمایند.بانزدیک شدن بساخت وسازهاازطریق HSE plan  برویکردجامعی درحیطه کاری خوددست خواهیدیافت.

HSE plan دراشکال واندازه های مختلفی ارائه می شودامابیشترآن ها ،برنامه هایی ازمولفه هایی هستندکعناصریافعالیت های بهداشت وایمنی ومدیریت محیط زیست رادربرمیگیرد.

Hse plan درحکم یک الگوی مدیریت بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست برای ایجادیک برنامه مدون جهت صاحبان مشاغل عمل میکند.hse plan توسعه وجهت گیری براساس ابتکارات بهداشت وایمنی موسسه شمارامشخص کرده واعتمادواطمینان مجموعه کاری شماراکسب خواهدکرد.

هدف ازاجرای hse plan ،تامین حداکثرایمنی مجموعه کاری موسسه وجلوگیری ازهرگونه تاثیرمنفی برمحیط زیست است.

 

هدف ازاجرای hse plan ،تامین حداکثرایمنی مجموعه کاری موسسه وجلوگیری ازهرگونه تاثیرمنفی برمحیط زیست است.

شناخت جنبه های مختلف کارازنظر HSE plan وحرکت بسوی بهبودمستمرازاهداف استانداردکردن روش های اجرایی است.بعدازشناخت مجموعه وبررسی تحلیلی وضعیت موجودمدیریت ،بایدسرسپردگی وتعهدخودرااثبات نمایدواین اولین اقدام دراستقرارسیستم است که بوجودآورنده خط مشی مجموعه کاری است.اولین قدم دراستقرارسیستم است که بوجودآورنده خط مشی مجموعه است وافق دیدرامشخص میکند‌.درمرحله طرح ریزی ومدون کردن فرآیندها ،بایددقت شودکمعیاردرستی برای ارزیابی صحیح فرآینداجرایی hse plan ایجادکنند.

جنبه های متفاوت HSE Plan

مجموعه کاری نوین سرت ،یک موسسه خصوصی درحیطه صدورانواع HSE ،گواهی نامه های استاندارد ،انواع ISO ،CE اروپااست وباسیستم کاری مشتمل برمتخصصان ومشاوران حوزه ایزو ،علاقه مندبهمکاری باشماعزیزان است.جهت کسب اطلاعات بیشتروبهره مندی ازمشاوره رایگان باماتماس حاصل فرمایید.

02144829531|02144829133

مارا در گوگل اینگونه جستجو میکنند:hse ,hseplan ,HSEگواهینامه, HSEسریع, HSEاخذ گواهینامه, شاخص های HSE, اچ اس ایHSE ,HSEچیست, HSEبه چه درد میخورد, HSE از کجا بگیرم, مدرکHSE, دریافت مدرکHSE ,HSE معتبر, اخذ مدرکHSEمعتبر, نمونه گواهینامه HSE ,HSE را چگونه میتوان دریافت کرد؟, …

برچسب ها: گواهینامه HSE, HSEPLAN, hse, پایش گیری و اندازه گیری عملکرد HSE, شاخص‌هاي HSE , اخذ گواهینامه HSE سریع, چگونه می توان گواهینامه HSE گرفت؟, مدرک HSE معتبر, ثبت نام مدرک hse , مباحث hse, گواهینامه معتبر hse, شرایط اخذ گواهینامه hse-ms, مراحل اخذ گواهینامه hse-ms, صدور گواهینامه HSE برای پیمانکاران, نمونه گواهینامه HSE, چگونگی اخذ گواهینامه HSE, گواهینامه HSE چیست؟, HSE چیست؟, مدرک معتبر HSE, دوره آموزشی HSE, مدرک HSE

2 Responses

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شماره تماس مرجع اصلی صدور گواهینامه ایزو

ایزو ومقالات مفید

گفتگوی آنلاین
Send via WhatsApp