مرکز نوین سرت ارائه دهنده انواع گواهینامه ایزو ، CE، HSE

رتبه انفورماتیک ، گرید انفورماتیک

4.9/5 - (181 امتیاز)

رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک، برای شرکت‌هایی ‌بازمینه فعالیت درحوزه رایانه، IT وفناوری اطلاعات می‌باشد. دقت بفرمایید اساسنامه شمابرای اخذ رتبه انفورماتیک، بسیار مهم است زیراباتوجه‌ به‌موضوع اساسنامه شما تعیین می‌گردد شرکت متقاضی درچه رشته وچه گرایشهایی می‌تواندموفق‌به اخذ رتبه انفورماتیک، شود.

چرا رتبه انفورماتیک بگیریم ؟

داشتن رتبه انفورماتیک، همانطورکه متقاضیان اخذ رتبه انفورماتیک، اطلاع دارنداز الزامات می‌باشد. برخی ازشرکتها برای انجام فعالیت‌های خودو فعالیتهاو خدمات ذکر گردید در اساسنامه خودباید ازیک مرجع ‌بالادستی تاییدیه دریافت نمایند یابه عبارتی مجوز اخذ نمایند.

مجوز انفورماتیک :

مجوزهای فعالیت برای شرکتها متفاوت است، همانطورکه زمینه فعالیت برای شرکت‌ها متفاوت میباشدپس نمی‌توان انتظار داشتکه سازمان‌های ارائه دهنده مجوز یاحتی عنوان مجوز صادر گردید برایتمامی شرکت‌ها یکسان‌باشد. برخی ازشرکت‌ها ‌‌با‌توجه‌به‌نوع فعالیت ذکرگردید در اساسنامه‌ بایداز اداره کار مجوز بگیرند( گواهینامه صلاحیت پیمانکاری )،شرکت‌هاو کارخانجات تولیدی یابهره برداری از وزارت صنعت و‌معدن‌باید مجوز دریافت کنند. شرکتهایی‌‌با‌ حوزه فعالیت حفاظتی ‌از‌نیروی انتظامی‌باید مجوز بگیرند.

گرید انفورماتیک

همانگونه‌که‌ دربالا ذکرگردید تمامی شرکتها، سازمانهاو کارخانجات‌ بایدازمراجع‌ بالادستی خود مجوز انجام فعالیت اخذ نمایندو صرفا ثبت شرکت برای انجام فعالیت‌ها کفایت نمی‌کند. اصل لازم برای انجام فعالیت ثبت شرکت می‌باشداما ثبت شرکت ‌به‌تنهایی کافی نمی‌باشد. امابرخی ‌اززمینه فعالیت‌ها هستندکه نیازبه اخذ مجوز ازسازمان‌ بالادستی‌ به‌عنوان اصل لازم ندارند.

درواقع می‌توانند‌از سازمان‌ بالادستی خود مجوزی اخذ نماینداما الزام نمی‌باشدو صرف نشان دادن اعتبار وتوانایی سازمان وشرکت‌به‌ مشتریان، کارفرمایان مجوزهایی ‌رااخذ می‌نمایند. درحال حاضر اخذ رتبه ، برای شرکت‌هایی‌که می‌خواهند درزمینه IT و فناوری اطلاعات ‌ورایانه درمناقصه‌ای‌‌ با‌موضوعات رایانه و فناوری اطلاعات و IT شرکت نمایند الزام می‌باشد.

اخذ گواهی نامه ایزو در رتبه

همانگونه که‌می‌دانید اخذ گواهی نامه ایزو، برای شرکت درمناقصات الزام نمی‌باشد بلکه ‌به‌عنوان پارامترو آیتم امتیازآور استفاده می‌شود واگر شرکتی درشرایط مساوی‌‌ با‌رقیب خود‌باشد ولی دارای گواهی نامه ایزو، باشدقطعا امتیاز‌بالاتری ‌راکسب خواهد کردو برنده مناقصه خواهد بود.

فقط اخذ رتبه انفورماتیک، الزام نگردیداست. برای شرکتهای خدماتی نیز اخذ مجوز صلاحیت پیمانکاری یاهمان گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری ازاداره کار نیز الزام است. شرکت‌های مهندسی برای نشان دادن اعتبار خودو شایستگی نیروها وتوان رقابتی وعملیاتی، مالی ونیروی انسانی خود والزام درمناقصات‌به‌دنبال اخذ رتبه، هستند که اگرشرکتهای پیمانکاری ومهندسی گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری ‌رااز ساجات دریافت نمایند همان گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری است که‌به رتبه یا گرید معروف است.

رتبه باعنوان گرید شناخته می‌شود. شایددیده‌باشید که شرکتی اعلام می‌داردکه رتبه 5 تاسیسات داردیا رتبه 3 ابنیه داردیا درمناقصات حتما دیده‌ایدکه ذکر است شرکت‌باید حتما رتبه داشته‌باشد.

درچندین سال قبل مناقصات هم دسته‌بندی داشت، فرضادر مناقصه اعلام می‌شدکه فقط شرکت‌هایی‌با رتبه 4 شرکت کنند یافقط شرکتهایی‌با رتبه یک شرکت نمایند. امادرحال حاضر این آیتم دربیشتر مناقصات حذف گردید است و صرفا‌‌با ‌داشتن هر رتبه ای مجاز‌به ‌شرکت درمناقصه خواهید بود امادقت بفرماییدکه ممکن است وقتی شمابا رتبه 7 وارد مناقصه‌ای شداید ممکن است شرکتی‌با رتبه 3 یا4 نیز شرکت نموده‌باشد وقطعا درامتیاز مناقصه امتیاز بیشتری‌را کسب خواهد نمود.پس بهتراست بدنبال کسب امتیاز ازطریق اخذ گواهینامه های امتیاز آور دیگر مانند گواهینامه ایزو، hse ،باشید.

مراحل اخذ رتبه انفورماتیک

درجهت اخذ رتبه انفورماتیک، رعایت چندین نکته حائز اهمیت می‌باشدوشما درصورت نداشتن این نکات مراحل دریافت رتبه انفورماتیک، خود‌راچندین ماه‌به‌تعویق خواهید انداخت.‌باید بدانیدکه اعضای هیئت مدیره‌باید لیسانس مرتبط داشته‌باشند، مخصوصا مدیرعامل. شرکت‌بایدنفرات امتیازآور داشته‌باشد. نفرامتیازآور‌به‌فردی گفت می‌شودکه تحصیلات مرتبط داشت باشدو سابقه طولانی بیمه نیزداشت باشد.

موضوع اساسنامه‌در اخذ رتبه، بسیار مهم است بسیاری ازشرکت‌های فعال درحوزه IT ، فناوری اطلاعات ورایانه دراساسنامه خود‌به‌ موضوع فعالیت‌های دیگری نیزاشاره کرده‌اندکه شاید باوجودآنها دراساسنامه موفق‌ به‌دریافت رتبه انفورماتیک، نشوند پس‌باید اساسنامه شرکت متقاضی، گواهی نامه رتبه انفورماتیک‌، به‌دقت بررسی گردد.

داشتن دفترویا اجاره نامه‌با کد رهگیری قیدگردید دراساسنامه‌ازدیگر الزامات دریافت مدرک رتبه انفورماتیک، می‌باشد.باید بدانید اگربرای اولین‌بار درخواست اخذ ، ‌رادارید نمی‌توانید دررتبه‌های‌بالا درخواست گرید انفورماتیک، داشته‌باشید.

گرید انفورماتیک، در7 رتبه ارائه می‌شودکه گرید 7 پایین ترین رتبه و گرید یک بالاترین رتبه می‌باشد. درخواست اخذ گرید انفورماتیک، بالاتر‌از7 منوط‌به اخذ ‌رتبه 7 می‌باشدو سپس‌‌با‌توجه‌به‌ اظهار نامه مالیاتی وقراردادهایی‌که اخذ نموده اید میتوانید درسری های بعدی وسال بعد درخواست ارتقا رتبه راداشته باشید برای دریافت راهنمایی‌های بیشترو دریافت اطلاعات کاملتر‌از مراحل اخذ گرید انفورماتیک، ‌بامرکز مشاوره واطلاع رسانی نوین سرت تماس گرفته تاکارشناسان مرکز نوین سرت به‌صورت رایگان شمارا مشاوره دهند تابتوانید ‌باکمترین هزینه ودرکوتاهترین زمان موفق‌به اخذ گرید انفور ماتیک شوید.

مطالعه مطالب زیر برای شما مفید خواهد بود :
روش گواهینامه ایزو معتبر
اخذ گواهینامه CE معتبر
انواع گواهینامه HSE معتبر
مدلهای گواهینامه آموزشی معتبر
مشاوره رایگان گواهینامه

ایزو 9001 چیست؟
IMS چیست؟
ایزو 27001 چیست؟

تلفن‌های تماس

02144829133-02144829531

 

One Response

  1. شما کارهای رتبه انفورماتیک را انجام میدهید و همچنین می شود الزاماتش را برای بنده ایمیل کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شماره تماس مرجع اصلی صدور گواهینامه ایزو

ایزو ومقالات مفید

گفتگوی آنلاین
Send via WhatsApp