مرکز نوین سرت ارائه دهنده انواع گواهینامه ایزو ، CE، HSE

HSE PLAN

4.9/5 - (114 امتیاز)

HSE PLAN

طرح HSE plan چیست ؟

میتوان گفت HSE PLAN سیستم مدیریتی بهداشت ،ایمنی و محیط زیست میباشد و ازلحاظ ابعادگوناگونی ،قابل بررسی و پیگیری است.

درسال 2015 ،هزینه ناتوانی در جراحات و بیماری ها تقریبا60 میلیارددلاررسیده ،که به خودی خودهزینه بسیارگزافی را بسازمان های برنامه و بودجه واردمیسازد.

بدون شک بایداشاره کرد که تاریخ کنترل کیفیت به قدمت صنعت مربوط میشود. در طول سده های اخیر ،کیفیت آموزشهای موردنیاز در حد و مقیاس وسیعی کنترل میشود که این آموزش به تدریج کارگران را برای تولیدکیفی محصولات تشویق کرده و اعتمادبنفس آنها را بصورت قابل ملاحظه ای ارتقاخواهدداد.

تخصص و کارگروهی تمامی اعضا و پرسنل کاری درطول زمان و درحین انقلاب صنعتی مفهوم پیداکرد. درنتیجه یک کارگر ،محصول کاملی نمیسازد و به صورت جزئی از سیستم درآمده است.

HSE plan چیست ؟

برنامه HSE plan ،درحقیقت درهمین زمینه به فعالیت میپردازد. درهمسویی بااستقرارسیستمهای مدیریت یکپارچه درزمینه بهداشت شغلی ،ایمنی ومحیط زیست ،ازدهه های قبل برخی ازشرکتهای بین المللی بویژه درحوزه صنایع نفت ،اقدام بتدوین استانداردهای راهنمانمودند.

استانداردهای  ذکر گردید HSE PLAN  معرفی میشود کچارچوب معینی رابرای یک سیستم مدیریت یکپارچه مهیا مینماید.ازسال1381وزارت نفت درایران بتدوین کتابچه راهنمای استقرارHSE Plan  راجهت اجرارابتمامی سازمان های تابع وزیرمجموعه ها ابلاغ کرد.

 

HSE plan1

 سیستم مدیریتی بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست میباشدوازلحاظ ابعادگوناگونی ،قابل بررسی وپیگیری استHSE PLAN

 

اهمیت اخذ HSE PLAN

این راهنمادرکلیه سازمان هاوصنایع وزارت اعم ازشرکت نفت ایران ،شرکت های سهامی پتروشیمی ،شرکتهای گازایران وشرکت پالایش وپخش فرآورده های نفتی قابل پیاده سازی است.

الگوهای ارائه گردید HSE PLAN قابل تسریع بسایرصنایع وصنفهابوده وبرحسب مورد یاالگوی مدیریتی مانندsecurityقابل تلقیق است.

 HSE plan بعنوان یک سیستم مدیریتی بصورت قابل توجه وموثری ،جایگزین مدیرمیشودووابستگی سیستم وسازمان رابفردکاهش میدهد ،درنتیجه زمان کمی ازتیم مدیریتی ومدیرعامل ،صرف کارهای روزمره گردید وعمده زمان ،صرف برنامه ریزی کلان واستراتژیک میگردد.

HSEPLAN ،نظامی هدفمندوسازماندهی وبابرنامه ریزی خاصی است کباتهیه دستورالعمل ها ،روش های اجرایی واستانداردهاومقررات جاری استقراریافته وموردبازنگری قرارمیگیردودرمقاطع زمانی مختلف ،اصلاح میگرددوبعبارتی ساده ،میتوان اذعان کردکه HSE plan یک سیستم مدیریتی برای فعالیت های اجرایی است.

HSE Plan مخفف Health(بهداشت) ،Safety(ایمنی)وEnvironment (محیط زیست)میباشد.

مدیریت HSE plan مسئول برنامه ریزی ،اجرا ،نظارت وتهیه فرآیندهای ایمنی شغلی میباشد. همچنین نشان HSE اختصارکیفیت ،بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست میباشد که بایددرسازمانهای متقاضی بدرستی رعایت گردد ،ازاین رومدرک HSE plan ،درشرکت های اکتشافی نیزمورداستفاده قرارمیگیردوبرآیندهای کاری رابدرستی نشان میدهد.

این شرکت هالازم است فرآیندهای زیست محیطی مدیریت بهینه وهمه جانبه راداشته باشند ،از HSE PLAN در شرکت های حفاری دریایی درحوزه خلیج فارس نیزاستفاده میکنندتا بتوانند در این منطقه براحتی بفعالیت های خودبپردازند.

طرح HSE PLAN مهم تر از آنچه بنظرمی آید ،میزان حقوق دریافتی در شرکت های متقاضی را موردبررسی و ارزیابی قرارمیدهدکازطریق چارت سازمانی هم قابل اجراست.

HSE plan ،بامشخص کردن زمینه فعالیت وحیطه کارشرکت ،مواردلازم رابخوبی شفاف سازی کرده تانهادهای صادرکننده ملزومات درمرکز ،واردعمل گردید وبدنبال مدارک واطلاعات شرکت متقاضی است.

شرکتهای متقاضی بهتراست جهت طی کردن مسیر HSEplan ،چارت سازمانی خودراهم طراحی کنندومیزان پرداختی سازمان رابکارکنان وپرسنل کاری خودرامشخص کنند.

الزامات HSE PLAN

HSEPLAN ازسازمانهای متقاضی میخواهدکه برای اهمیت دادن به مسئله ایمنی ،تمامی پرسنل وکارکنان شرکت خودرا بیمه کرده تادرهنگام بروزمخاطرات وحوادث ،بدین صورت تاحدودی خسارت شرکت ویافردازطریق دریافت هزینه باین شکل جبران گردد.

 

HSE plan

 بعنوان یک سیستم مدیریتی بصورت قابل توجه وموثری ،جایگزین مدیرمیشودووابستگی سیستم وسازمان رابفردکاهش میدهد.

گواهینامه HSE

 این موارد ،همگی دراظهارنامه مالیاتی شرکت های درخواست دهنده ،بخوبی درج وعنوان گردید وبشرکت های صادرکننده ارائه میگردد‌.

این طرح ،سه اصل اساسی شامل محیط زیست ،ایمنی وسلامتی راموردتاکیدوارزیابی قرارمیدهدولازم است موردتوجه شرکت قرارگرفته و مرجع صدور HSE Plan هم بایدازپرسنلی مجرب استفاده کنندکه دراین زمینه ازمیزان تجربه و آگاهی لازم برخورداربوده وکارهای شرکت راباسرعت بالاودرنهایت دقت بانجام برسانند.

به همین دلیل تاکیدمیشودکافرادباسابقه و آموزش دیده در این زمینه استفاده شود.

قوانین hse PLAN

مدیران ارشدی که برای HSEplan درنظرگرفته میشوند ،حداقل بایددارای 12سال سابقه کاری بوده ودرمناقصات ومزایدات باتسلط ودانش بالاشرکت کنند.

البته همینجاتاکیدکنیم این طرح به شرکت هاکمک میکندکطرح هاوپروژه های عرضه و توسط کارفرمایان رابخوبی موردبررسی وارزیابی قراردهندتاروندکاری وقابلیتهای سازمانی برای کارفرمایان ثابت شود.

HsePLAN درجهان توجه زیادی رابخودمعطوف ساخته است بگونه ای کمشتریان ومصرف کنندگان بامشاهده لوگوی HSE برروی هرمحصول یاکالاوخدمات ارائه گردید ،بااعتمادکامل بسراغ محصول رفته وازخرید ،استقبال میکنند.

این طرح برای اجراوپیاده سازی دقیق ودرست خود ،نیازبصرف زمان داردوزمانی بین 6 ماه تایکسال راجهت برقراری استانداردهای خودمیطلبد. هزینه ای هم کجهت پیاده سازی HSEصرف میکنید ،بسیارمقرون بصرفه بوده وچندین برابرهزینه اولیه رابحساب موسسه شما برخواهدگرداند.

hse  ،امروزه یکی ازنیازهای بشر بر روی کره خاکی بوده وبایدهمه به آن احترام گذاشته و درفعالیتهایشان ،آن را واردکنند.

نوین سرت بادارابودن مجوز و اعتبار از وزارت صنعت ،معدن و تجارت آماده پاسخگویی به نیازهای شماعزیزان است.

جهت اطلاعات بیشتر و نیازبراهنماییهای تخصصی تر ،بامشاوران نوین سرت که مسلط با اخذانواع گواهی نامه های HSE ،CE اروپا و انواع مختلف ISO هستند ،تماس حاصل فرمایید.

ارتباط با ما

نوین سرت بادارابودن تیم متخصص وخبره ،درصددکسب اعتماد و اطمینان شماعزیزان بوده و باتلاش درجهت بروزرسانی اطلاعات خود ،سعی در ارتقای اطلاعات شماعزیزان است.متخصصان حیطه ایزو نوین سرت بخوبی نیازهای بازار و مشتریان و الزامات مناقصات و مزایدات را شناسایی کرده و تمامی اطلاعات رادرجهت ایجادبهترینها بکارمیبندد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های درج گردید در پایین صفحه تماس حاصل فرمایید.

02144829531|02144829133

 نویسنده مقاله:ترک زاد

مطالعه مقالات زیر توصیه میشود:

HSEPLAN

گواهینامه HSE-MS

HSE

مارا در گوگل اینگونه جستجو میکنند:hse ,hseplan ,HSEگواهینامه, HSEسریع, HSEاخذ گواهینامه, شاخص های HSE, اچ اس ایHSE ,HSEچیست, HSEبه چه درد میخورد, HSE از کجا بگیرم, مدرکHSE, دریافت مدرکHSE ,HSE معتبر, اخذ مدرکHSEمعتبر, نمونه گواهینامه HSE ,HSE را چگونه میتوان دریافت کرد؟, …

برچسب ها: گواهینامه HSE, HSEPLAN, hse, پایش گیری و اندازه گیری عملکرد HSE, شاخص‌هاي HSE , اخذ گواهینامه HSE سریع, چگونه می توان گواهینامه HSE گرفت؟, مدرک HSE معتبر, ثبت نام مدرک hse , مباحث hse, گواهینامه معتبر hse, شرایط اخذ گواهینامه hse-ms, مراحل اخذ گواهینامه hse-ms, صدور گواهینامه HSE برای پیمانکاران, نمونه گواهینامه HSE, چگونگی اخذ گواهینامه HSE, گواهینامه HSE چیست؟, HSE چیست؟, مدرک معتبر HSE, دوره آموزشی HSE, مدرک HSE

One Response

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گفتگوی آنلاین
Send via WhatsApp