مرکز نوین سرت ارائه دهنده انواع گواهینامه ایزو ، CE، HSE

ممیز ایزو

4.9/5 - (126 امتیاز)

ممیز ایزو

ممیزی ایزو

ممیزی ایزو ،به معنای ارزیابی استانداردمنطبق بر الزامات استانداردمدنظرموسسه متقاضی میباشد.واژه ممیزی خودبمعنای ارزیابی است.در پیاده سازی الزامات سیستم مدیریتی در راستای اخذمدرک ISO ،دونوع ممیزی داخلی و خارجی وجوددارد.

ممیزی داخلی به معنای ارزیابی واحدهای مختلف موسسه باشرکت درخواست دهنده توسط فرد یا افرادپرسنل کاری درخودموسسه یا شرکت است.در ممیزی داخلی ،معمولاافرادموسسه ،فعالیتهای واحدهای مختلف درون مجموعه را بررسی کرده و ارزیابی میکنند و درنهایت یک گزارش براساس آن تهیه میکنندکه در نهایت موجب تایید یا عدم تاییدارزیابی میشود.درارزیابی داخلی،تمامی واحدهای فعالیتی موردارزیابی واقع می شوند.وظیفه ممیزی داخلی،عموما بر عهده کارشناس ایزو یا مشاورISO است.ممیزی داخلی پیش زمینه ای برای افزایش سطح آمادگی و همچنین مشخص شدن خطاهای کارپیش از ممیزی خارجی است ،البته ممیزی داخلی ،خود به گونه ای جزالزامات استاندارد ایزو بوده و اجرای آن در هر سازمان یا موسسه متقاضی مدرک ISO الزامی است.

1ممیزی ایزو

.ممیزی ایزو ،بایستی سالانه انجام شودکاطمینان حاصل شودکشرکت بصورت مداوم درمسیراستانداردپابرجاست.

 

تمدید ممیزی ایزو

درممیزی خارجی ،فرد یا مجموعه ای از افراد ،از طرف یکCBمعتبر یا مرجع صادرکننده گواهینامه ISO ،مستندات و سوابق موجود را ارزیابی میکنند.معمولاممیزی خارجی در یک یا دونوبت ،بسته به گستردگی موسسه صورت میپذیرد.بعد از اتمام جلسات ممیزی ،مرجع صادرکننده مدرک ISO ،نظرخود را نسبت به سازمان متقاضی اعلام میدارد.ننیجه ممیزی خارجی ،معمولاعدم انطباقهابراساس مستندات و سوابق موجودموسسه یا الزاماتی که بآنهاتوجه شده است ،میباشد.پس ازرفع عدم انطباقها و اجرای کامل بندهای ایزو ،مرجع صادرکننده مدرک ISO ،اقدام ببررسی مجددمدارک و مستندات نموده و پس از اخذتاییدیه نهایی ،اقدام به صدورگواهی نامه ایزو برای موسسه مینمایند.البته میزان سختگیری درمراجع صادرکننده ISO بسیارمتفاوت است و به عوامل مختلفی بستگی دارد.

مستندات ایزو

فرآیند ممیزی ایزو ،بدین صورت استکه:

 • شرکت ،مدارک کاری خود را به موسسات CBارائه میدهد.
 • یک حسابرس واجدشرایط ،به منظورارزیابی سیستم مدیریت شرکت مطابق با الزامات استاندارد ISO ،تقاضاشده از جانب شرکت متقاضی در محل حضورپیدامی کند.
 • حسابرس معمولاگزارش و تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت شرکت را مطابق با استانداردهای ISO ارائه می دهد.
 • سیستم مدیریت کیفیت ISO ،توصیه ها و الزاماتی را برای بهبودکیفیت شرکت ارائه می کند که به شرکت کمک میکندروبه جلوحرکت نموده و درجهت اخذاستانداردهابنابنیازبرآید.

اهمیت ایزو

 ISO ،یک اصل و طرح اجباری و ضروری برای سیستم ایزو میباشد.

میتوان گفت ممیزی ISO ثابت میکند که سیستم شرکت متناسب با هدف اجراشده و روببهبود و پیشرفت است.

روش ممیزی ایزو ،بایستی سالانه انجام شود که اطمینان حاصل شود که شرکت به صورت مداوم در مسیراستانداردپابرجاست.

ممیزی ISO ،از طریق ارائه مجموعه ای از نقطه نظرات بصورت مرحله بمرحله توسعه میابد و ببهبودسیستم مدیریت شرکت کمک شایانی میکند.

دلایل بسیاری برای انجام یک ممیزی ایزو وجوددارد:

 • مهمترین و اصلیترین دلیل پیاده سازی ممیزی ISO ،مشخص کردن توانایی فروش کالاها و خدمات به مشتریان و تامین کنندگان است.
 • صرف نظرازتوانمدشدن شما در پاسخگویی بنیازها و تقاضاهای مشتریان ،گواهینامه ایزو یک مزیت بازاریابی قوی ایجادمیکند.
 • پرسنل کاری شماپس ازپشت سرگذاشتن ممیزی ISO و موفق شدن در دریافت گواهینامه ایزو ،بیشترمشتاق خواهندبود تا کارخوب را ادامه دهند.
 • نیروی فروش شما ،اطمینان بیشتری نسبت به محصولاتی که آنها را به فروش میرسانند ،اعتمادبیشتری خواهندداشت.
 • آمادگی برای ممیزی ایزو ، به شماکمک خواهدکردکسازگاری بیشتری با الزامات قراربگیرند و این کارباعث خواهدشد که مدیران و کارکنان تشویق شوند تا اولویتهایی را ککیفیت را تحت تاقیرقرارمیدهند ،شناسایی و به آنهاتوجه کنند.
 • درفرآینداخذ وپیاده سازی ISO ،شما؛ضایعات راشناسایی ،کاهش وحذف خواهیدکرد.

ممیزی ایزو ،بعبارت ساده تروروانتر ،یک بررسی سیستماتیک توسط شخص ثالث است کبااین نگاه کآیافعالیت تجاری ومحصولات نهایی شمامطابق آنچه نظرمشتری است یانه ونیزبیان میداردکه چکاری راانجام دهیدوچه مسیری رابرگزینیدتاباهدافتان دست یابید.

اهمیت ممیزی ایزو

مهم نیست که کارایی سیستم شماچقدراست یااینکه شرکت شماچقدرباوعده های ارائه خدمات ،مطابقت دارد،آماده سازی برای ممیزی ISO بشمایک فرصت طلایی برای بهبودمیدهدوازآنجاکشمایک معیاراندازه گیری دارید ،دارابودن سیستم ممیزی ISO داخلی بابررسیهای منظم ،بشماکمک میکندکمعیارهای کنترلی رادرعملکرداجرایی خودنگه داریدوحفظ نمایید.

انجام ممیزی ISO داخلی پیش ازممیزی شخص ثالث ،تضمین میکند ،آمادگی پرسنل کاری شماجهت مواجه باممیزی ISO خارجی است.

شماممیزی ایزو داخلی رابرای حصول اطمینان ازسازگاری با ISO مطرح خواهدنمود .

دراغلب موارد ،مدیران کسب وکار ،حین اجرای ممیزی ایزو داخلی ،ناسازگاری هاونامطابقات راپیدامی کنندوگام بعدی رابرای اقدامات اصلاحی انجام خواهندداد.

این فرآیندبصورت خودبخودی است وپس ازتکمیل شدن ،شمانیازبفرآیندپیگیری داریدتااطمینان حاصل کنیدکاقدامات اصلاحی برای حل مشکلات ،اجرامیشوندوکارایی وبازدهی دارند.

 

ممیزی ایزو

سه نوع ممیزی ایزو وجودداردکه تنهایکی ازآنهابه صدورگواهی نامه ISO منجرخواهدشد.

ایزو

مراحل ممیزی استاندارد ایزو

بازنگری مدیریتی ،بایستی به یک طرح جدیدکه منجربه حل هرگونه مسائلیکه مدیریتی شماراشناسایی میکند ،منجرشود.

درنظرداشته باشید ،سیستم مدیریتی وبهبودکیفیت موسسه یاشرکت خودراباممیزی ISO ازاین پس ،تنظیم کنید.

سه نوع ممیزی ایزو وجودداردکه تنهایکی ازآنهابصدورگواهی نامه ISO منجرخواهدشد:

 • شما یکبار درون موسسه خود ،برای اولین بارانجام دهیدواین کارتوسط پرسنل کاری آموزش دیده یاشرکت مشاورشماازطریق فرآیندهای کسب وکارانجام میپذیرد.بدیهی است کاین مرحله محل خوبی برای شروع است ونوعی خودآموزی است اماشماهنوزبکسب گواهینامه ایزو نایل نشدید.
 • ممیزی دوم ،شخص بتامین کنندگان شمانگاه میکند،مجددشماازکارکنان مجرب یاشرکت مشاوره ای بهره میبریدواین موردهم یک گام درراه صدورگواهی نامه ISO مبنی برآمادگی کسب وکارشمابرای اخذگواهینامه ISO است.
 • ممیزی سوم ،شخصی استکه توسط یکCBمعتبرومجرب معرفی شده ویک تیم اجرایی صدورگواهینامه برای بررسی کسب وکارشماواردعمل خواهندشدودرصورت موفقیت آمیزبودن ممیزی ،گواهی نامه ISO بشماتعلق خواهدگرفت.

درراستای پیاده سازی ایزو ،شمامیتوانیدبامرکزشماوره واطلاع رسانی نوین سرت تماس حاصل فرماییدوازمشاوره رایگان کارشناسان ومتحصصان مجرب تیم نوین سرت بهره مندشویدتابهترین تصمیم گیری رادرحیطه ممیزی ایزو اتخاذنمایید.

نویسنده مقاله:فاطمه ترک زاد

خواندن مطالب زیر برای شما مفید خواهد بود :

روش گواهینامه ایزو معتبر
اخذ گواهینامه CE معتبر
انواع گواهینامه HSE معتبر
مدلهای گواهینامه آموزشی معتبر
مشاوره رایگان گواهینامه

میتوانید در گوگل نیز اینگونه ما را جستجو کنید:ممیزی ایزو, ایزو چیست, چرا ایزو بگیرم, مراحل اخذ ایزو, مراحل دریافت ایزو, مراحل گرفتن ایزو, مراحل اخذ ایزو از شرکت, ایزو پیاده سازی, ISOپیاده سازی, ایزو معتبر, ایزو از کجا بگیرم, ایزو از کجا بخرم, ایزو ارزان, ایزو فوری, ایزو چیست, ایزو چیه, ایزو مناقصه, ایزو مناقصات, دانلود ایزو, دانلود استاندارد ایزو, چرا ایزو بگیریم, مراحل صدور ایزو, سایت اصلی ایزو, سایت اصلی گرید, گواهی ایزو, مدرک ایزو, استاندارد ایزو, …

برچسب ها: گواهینامه ایزو, ایزو9001, ISO9001, ایزومعتبر, مراجع معتبر صدور ایزو, دایرکتیوهای CE, ایزو, ایزو ارزان, ایزوسریع, قیمت ایزو, هزینه ایزو, ازکجا ایزوبگیرم؟ایزو, ایزو چیست؟, ایزو مناقصات, دانلود استاندارد ایزو, اخذ استاندارد ایزو, استاندارد ایزو, مدرک ایزو, گواهی ایزو, مراحل ایزو, مراحل صدور ایزو, شرایط ایزو, شرایط اخذ ایزو , شرایط اخذ ایزو برای شرکتها, مراحل دریافت ایزو, چرا ایزو بگیریم, شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو, شرکتهای معتبر گواهی دهنده ایزو, iso 10004, iso10002, روش اجرایی ممیزی داخلی , ISO45001, سازمان جهانی ISO , ISO/TS, ISO/PAS, گواهی iso, شرکت های معتبر گواهی دهنده iso درایران, شرکتهای صادر کننده گواهینامه iso , شرکت های صادر کننده گواهینامه iso, ISO در ایران, ISO چیست؟, دریافت مدرک ISO سریع, پیاده سازی ISO, ایزوiso, hdc

One Response

 1. برای ممیزی ایزو شما کارشناس میفرستید ؟ بعد اگر ما فقط گواهینامه ایزو بخواهیم می توان بدون ممیزی ایزو دریافت کرد ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شماره تماس مرجع اصلی صدور گواهینامه ایزو

ایزو ومقالات مفید

گفتگوی آنلاین
Send via WhatsApp