4.7/5 - (24 امتیاز)
Certified Standard Certification No Code Last Name First Name
HSE-MS NC-P-M-19356 6000041527 هدایتیان زاده حامد
ISO 9001 SK-W-1108 6029236423 Johari Norollah
HSE-MS SK-W-1109 6029236423 Johari Norollah
ISO 10001 SK-W-1110 6029236423 Johari Norollah
ISO 10002 SK-W-1111 6029236423 Johari Norollah
ISO 9001 SK-W-1114 6029943553 Johari Mohammad Taghi
HSE-MS NC-P-M-18684 6159839586 مسیبی علی
HSE-MS SK-W-2689 6199250176 Ghaziyan Fatemeh
ISO 9001 SK-W-1057 6299821744 Khosravi Shahriar
ISO 9001 SK-P-1001 6299821744 Khosravi Shahriar
ISO9001 SK-W-2678 6309731890 Khorram Hoseini Seyed Esmaeil
ایمنی کار با داربست NC-P-M-18859 6350011260 رضائی مقدم رشوانلو مسعود
ISO 9001 SK-W-2120 6369955140 Maleki Asayesh Behnam
OHSAS18001 SK-W-2121 6369955140 Maleki Asayesh Behnam
ISO14001 SK-W-2122 6369955140 Maleki Asayesh Behnam
HSE-MS NC-E-M-1120 6400024557  mahmoudi Hamed
عمومی ایمنی (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها) NC-P-M-20893 640449573 مردان رشید
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
(ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)
NC-P-M-20885 640449573 مردان رشید
در و پنجره ساز پروفیل آهنی  NC-P-M-20901 6409546718 رزم پوش علی
باغبان NC-P-M-20805 6409547706 عالی زاده عزیز
باغبان NC-P-M-20804 6409559046 حاتمی عباسعلی
خیاط زنانه NC-P-M-20602 6409935897 محرمی رقیه
HSE-MS NC-P-M-19683 6450083719 آبادیان عبدالله
HSE-MS NC-P-M-20784 6570032976 خوانسالار فرشید
HSE-MS SK-W-2572 6649880698 Mirzaei Rad Parviz
ایمنی چهارگانه خاموش کننده آتشنشانی NC-P-M-19854 6099976337 احسانی محمد جواد
آشنایی با خفاظت فردی NC-P-M-19264 6099976337 احسانی محمد جواد
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ( ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها) NC-P-M-18373 6099976337 احسانی محمد جواد
آتشنشانی با تجهیزات آتشنشانی NC-P-M-19133 6099976337 احسانی محمد جواد