4.2/5 - (6 امتیاز)
Certified Standard Certification No Code Last Name    First Name
HSE-MS SK-W-2388 2002132781 Lari Seyyed Keyvan
HSE-MS SK-W-2664 2002677425 Nazari Siyah Poosh Ehsan
HSE-MS NC-P-M-19167 2080724185 بازاری امیر
HSE-MS NC-P-M-18517 2122585072 رضائی حامد
ایمنی درپروژه های عمرانی NC-P-M-18128 2064691601 صادق پور محمد حسین
پیشرفته لوله کشی صنعتی  NC-P-M-16791 2150320711 عنایتی کفشگری محراب
ایمنی درپروژه های عمرانی  NC-P-M-17287 2150320711 عنایتی کفشگری محراب
عمومی ایمنی 

(ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

NC-P-M-17561 2150320711 عنایتی کفشگری محراب
HSE-MS NC-P-M-17929 2150320711 عنایتی کفشگری محراب
ایمنی کار با داربست NC-P-M-18858 2150320711 عنایتی کفشگری محراب
OHSAS18001 SK-W-2587 2150330563 Mirarab Razi Armin
HSE-MS SK-W-2588 2150330563 Mirarab Razi Armin
HSE-MS SK-W-2176 2161968033 Rajabi Fomeshy Mahdi
HSE-MS NC-P-M-18190 2281386295 جوهری امین
پیشرفته افسر HSE NC-P-M-18583 2281386295 جوهری امین
ISO14001:2015 NC-P-M-18771 2281386295 جوهری امین
HSE-MS NC-P-M-19141 2282342917 درخشان علمدارلو علی عسکر
آتش نشانی و اطفا حریق عمومی  NC-P-M-16364 2360506714 جاوید قراچه شهاب
افسر HSE(بهداشت ، ایمنی و محیط زیست) NC-P-M-16458 2360506714 جاوید قراچه شهاب
HSE-MS NC-E-M-1124 2249963150 Tork Masoumeh
HSE-MS NC-P-M-16508 2248869991 حیدریان محمد مهدی
عمومی ایمنی

(ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

NC-P-M-16793 2248869991 حیدریان محمد مهدی
شناسایی خطرات و ارزیابی 

(ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

NC-P-M-17910 2248869991 حیدریان محمد مهدی
افسر HSE

(بهداشت ، ایمنی و محیط زیست)

NC-P-M-18470 2380430721 چوبدار احمد
آتش نشانی حرفه ای  NC-P-M-19127 2380430721 چوبدار احمد
HSE-MS NC-E-M-89358 2298691843 Kazemi Zade

Najafi

Abollghasem
افسر HSE NC-P-M-19113 2360465971 مرادی پور محمد صادق
HSE-MS NC-P-M-18813 2360640437 بهادری کیا علیرضا
پیشرفته افسر HSE NC-P-M-18951 2400195803 سرداری نسب  ایمان
افسر HSE (بهداشت ، ایمنی و محیط زیست) NC-P-M-18714 2400195803 سرداری نسب ایمان
HSE-MS NC-P-M-18912 2491799863 ایماندار مهدی
HSE-MS NC-E-M-1136 2500125572 Esmaili Alireza
HSE-MS NC-E-M-1248 2500125572 Esmaili Alireza
Advanced Health and Safety Ofiicer NC-E-M-1189 2500125572 Esmaili Alireza
Advanced Technician Electrical NC-E-M-1013 2500125572 Esmaili Alireza
Biomedical Engineer in Hospital NC-E-M-1049 2500125572 Esmaili Alireza
Advanced Fire Fighting NC-E-M-1332 2500125572 Esmaili Alireza
Professional Fire Fighting NC-E-M-1211 2500125572 Esmaili Alireza
ISO 14001 SK-W-1043 2594313718 Parvasnan Amin
HSE-MS SK-W-2444 2594890138 Rajabi Jourshari Pejman
HSE-MS SK-W-2611 2630831914 Khorami Amin
ISO 9001 SK-W-2088 2630834484 Hosseinpour Arash
OHSAS 18001 SK-W-2089 2630834484 Hosseinpour Arash
ISO 14001 SK-W-2090 2630834484 Hosseinpour Arash
HSE-MS SK-W-1116 2631592646 Pishdad Ali Reza
HSE-MS SK-W-2067 2631592646 Pishdad Alireza
HSE-MS SK-W-2066 2631635779 Pishdad Ehsan Allah
HSE-MS NC-P-M-14480 2640018477 صالحی رودپشتی رضا
عمومی ایمنی (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها) NC-P-M-14867 2640018477 صالحی رودپشتی رضا
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
(ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)
NC-P-M-14877 2640018477 صالحی رودپشتی رضا
ایمنی محیط های اداری  NC-P-M-15152 2640018477 صالحی رودپشتی رضا
افسر ایمنی  NC-P-M-15567 2640018477 صالحی رودپشتی رضا
ایمنی کار در ارتفاع NC-P-M-15821 2640018477 صالحی رودپشتی رضا
ISO9001 SK-W-2309 2659620008 Ojaghi dogahe Seyed mohamad reza
ISO 9001 SK-W-2028 2660042731 Hajati Ghale Koli Farshad
ISO10004 SK-W-2029 2660042731 Hajati Ghale Koli Farshad
ISO ISO9001 SK-W-2028 2660042731 Hajati Ghale Koli Farshad
ISO10004 SK-W-2029 2660042731 Hajati Ghale Koli Farshad
ISO 9001 SK-W-1117 2669317820 Sirati Sabet Foumani Ali
HSE-MS SK-W-1118 2669317820 Sirati Sabet Foumani Ali
ISO 10001 SK-W-1119 2669317820 Sirati Sabet Foumani Ali
ISO 10002 SK-W-1120 2669317820 Sirati Sabet Foumani Ali
ISO 27001 SK-W-1122 2669317820 Sirati Sabet Foumani Ali
ISO 20000 SK-W-1123 2669317820 Sirati Sabet Foumani Ali
ISO 9001 SK-W-1117 2669317820 Sirati Sabet Foumani Ali
HSE-MS SK-W-1118 2669317820 Sirati Sabet Foumani Ali
ISO 10001 SK-W-1119 2669317820 Sirati Sabet Foumani Ali
ISO ISO10002 SK-W-1120 2669317820 Sirati Sabet Foumani Ali
ISO 27001 SK-W-1122 2669317820 Sirati Sabet Foumani Ali
ISO 20000 SK-W-1123 2669317820 Sirati Sabet Foumani Ali
ISO9001 SK-W-2294 2669863469 Asli Moein
ISO14001 SK-W-2295 2669863469 Asli Moein
OHSAS18001 SK-W-2296 2669863469 Asli Moein
HSE-MS SK-W-2297 2669863469 Asli Moein
ISO9001 SK-W-2294 2669863469 Asli Moein
ISO14001 SK-W-2295 2669863469 Asli Moein
OHSAS18001 SK-W-2296 2669863469 Asli Moein
HSE-MS SK-W-2297 2669863469 Asli Moein
ISO 9001 SK-W-1132 2680014898 Hoseinnezhad Zahra
ISO 9001 SK-W-1137 2680014898 Hoseinnezhad Zahra
Executive Management MBA According to ANCCP NC-E-F-16913 2691252892 Farajpour Vali
Introduction of ISO and HSE-MS NC-E-F-18553 2691252892 Farajpour Vali
HSE-MS SK-W-2549 2709179717 Doaei Langroodi Seyed Hossein
HSE-MS SK-W-2549 2709179717 Doaei Langroodi Seyed Hossein
ISO9001 SK-W-2677 2709326019 Mousavi Seyed Mehran
ISO9001 SK-W-2677 2709326019 Mousavi Seyed Mehran
HSE-MS SK-W-2392 2720204579 Pirouz Arman
HSE-MS SK-W-2392 2720204579 Pirouz Arman
HSE-MS SK-W-2338 2721019635 Hasannia Esmaeil
HSE-MS SK-W-2338 2721019635 Hasannia Esmaeil
ISO9001 SK-W-2680 2721524259 Soroush Mehran
ISO9001 SK-W-2680 2721524259 Soroush Mehran
HSE-MS NC-E-M-1128 2740359608 Parnian Mehran
ISO9001 SK-W-2321 2740361505 Mohammadpour Saeid
ISO9001 SK-W-2325 2740361505 Mohammadpour Saeid
ISO9001 SK-W-2321 2740361505 Mohammadpour Saeid
ISO9001 SK-W-2325 2740361505 Mohammadpour Saeid
HSE-MS SK-W-2255 2754334718 Mehdi Zadeh Karim
HSE-MS SK-W-2255 2754334718 Mehdi Zadeh Karim
HSE-MS SK-W-2253 2754372083 Shahi Arnesa Omid
HSE-MS SK-W-2253 2754372083 Shahi Arnesa Omid
HSE-MS SK-W-1036 2790958157 Hosseini Mir Sajad
HSE-MS SK-W-1036 2790958157 Hosseini Mir Sajad
HSE-MS NC-E-M-1122 2840362635 vahedi Mehdi
HSE-MS NC-E-M-1121 2851319851 vahedi Mohammad
ISO 9001 SK-W-1013 2929853735 Mamsahebi Shahram
ISO 9001 SK-W-1013 2929853735 Mamsahebi Shahram
HSE-MS SK-W-2232 2939839670 Khalili Kianoush
HSE-MS SK-W-2232 2939839670 Khalili Kianoush
HSE-MS SK-W-2422 2949872476 Tabrizi Amir
HSE-MS SK-W-2422 2949872476 Tabrizi Amir
HSE-MS SK-W-2203 2971837254 Abdolrahimi Roozbeh
HSE-MS SK-W-2203 2971837254 Abdolrahimi Roozbeh
HSE-MS NC-P-M-19115 2909846611 موسی زاد عبدالرحمن
HSE-MS NC-E-M-278 2980176362 Mazaheri Rasel
HSE-MS SK-W-2379 2991427779 Mozaffari Nejad Abbas
HSE-MS SK-W-2379 2991427779 Mozaffari Nejad Abbas
HSE-MS SK-W-2578 2991674164 Torabi Nejad Amir
HSE-MS SK-W-2578 2991674164 Torabi Nejad Amir
HSE-MS SK-W-2581 2992221023 nik pour Saeed
HSE-MS SK-W-2581 2992221023 nik pour Saeed
HSE-MS SK-W-2577 2992861855 Balouch Zadeh Saeed
HSE-MS SK-W-2577 2992861855 Balouch Zadeh Saeed
HSE-MS SK-W-2584 2993946201 seyed hoseini Seyed hasan
HSE-MS SK-W-2584 2993946201 seyed hoseini Seyed hasan