با امتیاز دهی ما را همراهی نمایید.
Certified Standard Certification No Code Last Name First Name
HSE-MS NC-P-M-19508 1060646463 روشنک هادی
HSE-MS SK-W-2318 1062642570 Pirayesh Nia Mohammad
HSE-MS NC-P-M-19513 1128880318 سرلک چیوائی ضرغام
HSE-MS SK-W-2520 1159002088 Momeni Behrouz
HSE-MS SK-W-2482 1171200579 Salimi Marzieh
ISO9001 SK-W-2293 1199151671 Torabi Mohsen
ایمنی عمومی (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها) NC-P-M-16702 1200065093 موسوی علی
HSE-MS NC-E-M-1119 1209880652 Omrani Seyed Sadrodin
HSE-MS SK-W-2477 1210029499 Karami Mehrdad
HSE-MS SK-W-2467 1219259896 Rostami Babak
ISO 9001 SK-W-2097 1219354351 Ebrahimi Mohsen
HSE-MS SK-W-2098 1219354351 Ebrahimi Mohsen
HSE-MS SK-W-2469 1219427470 Jahangiri Amir
HSE-MS NC-P-M-17448 1219747645 خوبان مهدی
اصول و مبانی مدیریت منابع انسانی NC-P-M-20567 1219747645 خوبان مهدی
ISO 9001 SK-W-2101 1219886289 Aghashahi Manoochehr
HSE-MS SK-W-2102 1219886289 Aghashahi Manoochehr
HSE-MS SK-W-1106 1219965103 Johari Masoud
HSE-MS SK-W-2352 1229740181 Goli Hadi
HSE-MS SK-W-2231 1230008901 Jafarpour Elyas
HSE-MS SK-W-2351 1239864541 Babaei Alireza
HSE-MS SK-W-2480 1249502551 Modarresi Shabnam
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک NC-P-M-17947 1250453331 انصاری محمد
آتش نشانی حرفه ای NC-P-M-117980 1250453331 انصاری محمد
افسر ایمنی و بهداشت  NC-P-M-17901 1250453331 انصاری محمد
افسر ایمنی و بهداشت  NC-P-M-19194 1270863371 غفارپور اصلی سیامک
اصول و مبانی مدیریت امنیت و اطالعات سازمان NC-P-M-19109 1272972488 سلمانی یوسف
HSE-MS SK-W-2547 1287379761 Moradi Zahra
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ( ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها) NC-P-M-19689 1288154641 تفکری علی
پیشرفته آتش نشانی NC-P-M-19242 1288154641 تفکری علی
ISO 9001 SK-W-1003 1288954046 Dehghan Mehran
HSE-MS SK-W-1007 1288954046 Dehghan Mehran
HSE-MS SK-W-2316 1290279063 Nasri Nasr Abadi Mohammad Ali
ISO 9001 SK-W-1016 1292808306 Jannatpour Mozhgan
ISO 9001 SK-W-1031 1307994878 Hamidi Hamidreza
ISO 9001 SK-W-1033 1307994878 Hamidi Hamidreza
HSE-MS SK-W-2399 1360202668 Ghazaie Rad Seyed Mehdi
HSE-MS SK-W-2632 1360320075 Mardanpour Reza
HSE-MS NC-E-M-18518 1360597069  Azizi kazem
HSE-MS SK-W-2556 1372941207 ALI MOHAMMADI ZARNAGH HAMIDREZA
ISO 9001 SK-W-3710 1373908191 Hampaye Hosseini Hamide
ISO14001 SK-W-3711 1373908191 Hampaye Hosseini Hamide
OHSAS18001 SK-W-3712 1373908191 Hampaye Hosseini Hamide
IMS SK-W-3713 1373908191 Hampaye Hosseini Hamide
HSE-MS SK-W-1115 1375947621 Taghipour Parviz
HSE-MS SK-W-2629 1375989995 Fakhim Ahad
HSE-MS SK-W-2621 1376462737 Samadzade Mohammad Taghi
HSE-MS SK-W-2659 1376754691 Jamadi Alireza
HSE-MS SK-W-2393 1379242924 Ghanbari Ahari Hadi
HSE-MS SK-W-1097 1379288053 Eghdam Rad Behnam
HSE-MS SK-W-2506 1379325978 Fathi Alijan Abbas
ISO9001 SK-W-2590 1379376246 Behtari Neda
ISO 9001 SK-W-1073 1379792142 Najkar Rasoul
HSE-MS SK-W-2623 1380390486 Najafi Reza
HSE-MS SK-W-2496 1380967546 Nadri Behzad
ISO 9001 SK-W-1074 1381132065 Najkar Masoud
HSE-MS SK-W-2620 1381715117 Sadeghi Shahin
HSE-MS SK-W-2513 1381912753 Hoghooghi Shishvan Akbar
HSE-MS SK-W-2171 1382164351 Safi Aghdam Masoud
HSE-MS SK-W-2625 1382207700 Afi Hamed
ISO9001 SK-W-2405 1382564211 Nakhaei Aghmiyouni Elyar
ISOISO14001 SK-W-2406 1382564211 Nakhaei Aghmiyouni Elyar
OHSAS18001 SK-W-2407 1382564211 Nakhaei Aghmiyouni Elyar
ISO9001 NC-P-M-16257 1450611214 رحیمی مهدی
ISO14001 NC-P-M-17181 1450611214 رحیمی مهدی
ISO45001 NC-P-M-17213 1450611214 رحیمی مهدی
HSE-MS SK-W-2551 1464458936 Baba Nezhad Sayad
HSE-MS SK-W-2550 1464458944 Baba Nezhad Behnam
HSE-MS SK-W-2741 1465406212 Seraj Maher Farzin
HSE-MS SK-W-2238 1501541927 Shahi Hasan
ISO 9001 SK-W-2161 1502147297 Biglary Behnam
HSE-MS SK-W-2633 1502736037 Rahimi Ahmad
HSE-MS SK-W-2562 1532626479 Akbari Abolfazl
HSE-MS SK-W-2380 1532664524 Bagherloo Reza
HSE-MS SK-W-2630 1532826346 Asgharzade Khaled
ISO9001 SK-W-2591 1533975280 Jaroughi Mahsa
HSE-MS SK-W-2165 1534007040 Pezeshki Younes
HSE-MS SK-W-2339 1534016619 Najafi Reza
ISO 9001 SK-W-2020 1534018621 Salehi Saeed
ISO 14001 SK-W-2021 1534018621 Salehi Saeed
OHSAS 18001 SK-W-2022 1534018621 Salehi Saeed
HSE-MS SK-W-2023 1534018621 Salehi Saeed
ISO 9001 SK-W-2085 1551811324 Javam Mahmood
OHSAS18001 SK-W-2086 1551811324 Javam Mahmood
ISO 14001 SK-W-2087 1551811324 Javam Mahmood
HSE-MS SK-W-2502 1552174670 Eshghi poor Reza
IMS SK-W-3877 1552510158 Bagheri Palcheghlou Rouhollah
HSE-MS SK-W-2170 1582117111 Safi Aghdam Sirous
HSE-MS SK-W-2173 1583239804 Joekari Bonab Seyed Hadi
HSE-MS SK-W-2172 1583373152 Sabab Kar Dareuosh
ISO9001 SK-W-2276 1583456503 Javadi Zahra
HSE-MS SK-W-2277 1583456503 Javadi Zahra
ISO14001 SK-W-2322 1583456503 Javadi Zahra
OHSAS18001 SK-W-2323 1583456503 Javadi Zahra
HSE-MS SK-W-2277 1583456503 Javadi Zahra
ISO14001 SK-W-2322 1583456503 Javadi Zahra
OHSAS18001 SK-W-2323 1583456503 Javadi Zahra
عمومی ایمنی( ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها) NC-P-M-20112 1600054791 بدنی عباسعلی
HSE-MS NC-E-M-1126 1630211745 Akhavan Peyman
HSE-MS NC-E-M-18112 1630242969 Siadati Seyyed Mohammad
HSE-MS NC-E-M-18114 1639817484 Babaei Kamagh Hossein
ISO 22000 SK-W-2008 1639205306 Mohammadi Seyed Mohammad
HSE-MS SK-W-2938 1650207158 Eghbal Masih
HSE-MS SK-W-2514 1650974760 Asadollahifard Ali
HSE-MS SK-W-2514 1650974760 Asadollahifard Ali
HSE-MS SK-W-2512 1650974868 Asadollahifard Hasan
HSE-MS SK-W-2512 1650974868 Asadollahifard Hasan
HSE-MS SK-W-2504 1650975491 Asadollahifard Zahra
HSE-MS SK-W-2504 1650975491 Asadollahifard Zahra
HSE-MS SK-W-2495 1650975511 Asadollahifard Mohammad
HSE-MS SK-W-2495 1650975511 Asadollahifard Mohammad
HSE-MS SK-W-2190 1651820791 Mehrkhah Rasoul
HSE-MS SK-W-2190 1651820791 Mehrkhah Rasoul
HSE-MS SK-W-2636 1652837698 Soltan Abadi Zeynal
HSE-MS SK-W-2636 1652837698 Soltan Abadi Zeynal
Audit of ISO 9001 SK-W-3921 1671899008 Tabrizchi Kheyavi Saeid Reza
Audit of ISO 14001 SK-W-3922 1671899008 Tabrizchi Kheyavi Saeid Reza
Audit of OHSAS 18001 SK-W-3923 1671899008 Tabrizchi Kheyavi Saeid Reza
HSE-MS SK-W-2451 1708876790 Khadivzad Masoud
HSE-MS SK-W-2451 1708876790 Khadivzad Masoud
HSE-MS SK-W-2628 1710030771 Zamani Reza
HSE-MS SK-W-2628 1710030771 Zamani Reza
HSE-MS SK-W-2626 1710047658 Shakeri Nazila
HSE-MS SK-W-2626 1710047658 Shakeri Nazila
HSE-MS SK-W-2265 1718330936 Bagherpour Masumeh
HSE-MS SK-W-2265 1718330936 Bagherpour Masumeh
HSE-MS SK-W-2460 1719787735 Esmaili Hasan Kandi Hamid
HSE-MS SK-W-2460 1719787735 Esmaili Hasan Kandi Hamid
HSE-MS SK-W-2624 1719865272 Jeddi Asghar
HSE-MS SK-W-2624 1719865272 Jeddi Asghar
ISO9001 SK-W-2257 1730040322 Talaei Kazem
HSE-MS SK-W-2258 1730040322 Talaei Kazem
ISO9001 SK-W-2257 1730040322 Talaei Kazem
HSE-MS SK-W-2258 1730040322 Talaei Kazem
HSE-MS SK-W-2622 1739846532 Aghdam Saleh
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ( ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها) NC-P-M-19601 1740193520 حسینی بهبهانی طاهره
HSE-MS NC-P-M-19654 1740193520 حسینی بهبهانی طاهره
ایمنی در گودبرداری NC-P-M-19792 1740193520 حسینی بهبهانی طاهره
ایمنی و آتش نشانی عمومی NC-P-M-19726 1740193520 حسینی بهبهانی طاهره
HSE-MS SK-W-2604 1750650983 Eslami Ashani Arezu
HSE-MS SK-W-2672 1754820972 AbdiZadeh Mohsen
HSE-MS SK-W-2672 1754820972 AbdiZadeh Mohsen
ISO 9001 SK-W-1088 1756056560 Farajollahi Amin
HSE-MS SK-W-1101 1756056560 Farajollahi Amin
ISO 9001 SK-W-1088 1756056560 Farajollahi Amin
HSE-MS SK-W-1101 1756056560 Farajollahi Amin
ISO9001-I SK-W-2308 1756969450 Sakiyan Sara
ISO9001 SK-W-2308 1756969450 Sakiyan Sara
HSE-MS SK-W-1104 1757070389 Chitsazan Azin
HSE-MS SK-W-1104 1757070389 Chitsazan Azin
ISO 9001 SK-W-2075 1757075992 Zamaneh Samaneh
ISO 9001 SK-W-2075 1757075992 Zamaneh Samaneh
HSE-MS SK-W-2450 1757451471 Kheyrkhah Zeynab
HSE-MS SK-W-2450 1757451471 Kheyrkhah Zeynab
ISO9001 SK-W-2694 1757574697 Sajadian Seyed Alireza
ISO9001 SK-W-2694 1757574697 Sajadian Seyed Alireza
ISO9001 SK-W-4117 1757592571 Chegeni Nejad Alireza
ISO14001 SK-W-4118 1757592571 Chegeni Nejad Alireza
ISO45001 SK-W-4119 1757592571 Chegeni Nejad Alireza
Internal Audit IMS SK-W-4120 1757592571 Chegeni Nejad Alireza
ISO & HSE 98016010 1757592571 Chegeni Nejad Alireza
Internal Audit IMS 98016011 1757592571 Chegeni Nejad Alireza
IMS 98016012 1757592571 Chegeni Nejad Alireza
IRIS SK-W-4133 1757592571 Chegeni Nejad Alireza
HSE-MS SK-W-2290 1810301378 Farmani Arash
HSE-MS SK-W-2290 1810301378 Farmani Arash
ISO 9001 SK-W-2160 1817079298 Mosavizadegan Seyed Behzad
ISO 9001 SK-W-2160 1817079298 Mosavizadegan Seyed Behzad
ISO 9001 SK-W-2163 1817494244 Mosavizadegan Seyed Ali
HSE-MS SK-W-2195 1817494244 MOSAVIZADEGAN SEYED ALI
ISO 9001 SK-W-2163 1817494244 Mosavizadegan Seyed Ali
HSE-MS SK-W-2195 1817494244 MOSAVIZADEGAN SEYED ALI
ISO22000 SK-W-2197 1818296551 SHABANKARY ARASH
ISO22000 SK-W-2197 1818296551 SHABANKARY ARASH
عمومی ایمنی ( ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها) NC-E-M-16561 1818538997 بیدمشک فروغ
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ( ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها) NC-E-M-16427 1818538997 بیدمشک فروغ
HSE-MS NC-E-M-18122 1819236481 Rezazadeh Ali Asghar
 5S NC-E-M-18278 1819236481 Rezazadeh Ali Asghar
ایمنی در گودبرداری  NC-P-N-1383 1819851151  Dehghanpir Mohammad Hossein
ایمنی و آتش نشانی عمومی   NC-P-N-1456 1819851151  Dehghanpir Mohammad Hossein
HSE-MS NC-P-M-19121 1820242757 شیر محمدی یزدان
ISO14001 SK-W-2311 1829206966 Nejad Askri Seyed Hasan
OHSAS18001 SK-W-2312 1829206966 Nejad Askri Seyed Hasan
HSE-MS SK-W-2313 1829206966 Nejad Askri Seyed Hasan
ISO9001 SK-W-2310 1829206966 Nejad Askri Seyed Hasan
ISO14001 SK-W-2311 1829206966 Nejad Askri Seyed Hasan
OHSAS18001 SK-W-2312 1829206966 Nejad Askri Seyed Hasan
HSE-MS SK-W-2313 1829206966 Nejad Askri Seyed Hasan
ISO 9001 SK-W-2024 1829965255 Nematzadeh Seyyed Roohollah
ISO 14001 SK-W-2025 1829965255 Nematzadeh Seyyed Roohollah
OHSAS 18001 SK-W-2026 1829965255 Nematzadeh Seyyed Roohollah
HSE-MS SK-W-2027 1829965255 Nematzadeh Seyyed Roohollah
ISO 9001 SK-W-2024 1829965255 Nematzadeh Seyyed Roohollah
ISO 14001 SK-W-2025 1829965255 Nematzadeh Seyyed Roohollah
OHSAS 18001 SK-W-2026 1829965255 Nematzadeh Seyyed Roohollah
HSE-MS SK-W-2027 1829965255 Nematzadeh Seyyed Roohollah
HSE-MS SK-W-2419 1861632691 Gholamhossein Zadeh Ebrahim
HSE-MS SK-W-2419 1861632691 Gholamhossein Zadeh Ebrahim
HSE-MS NC-P-M-17158 1882020049 بختیاری حسین
افسر ایمنی HSE-MS NC-P-M-16428 1899858067 نعیم زاده احمد
ایمنی کار در ارتفاع و ایمنی داربست بندی NC-P-M-20928 1899858067 نعیم زاده احمد
پبشرفته افسر ایمنی NC-P-M-20248 1920364587 موسوی گورابی سید جواد
ایمنی و آتش نشانی عمومی NC-P-M-1457 1930799691 Mohebi Far Ehsan
روخوانی و رونخوانی قرآن کریم NC-P-M-18361 1930989581 چناری مژده
پیشرفته افسر ایمنی NC-P-M-18410 1940677556 محمدی شاد علی
HSE-MS NC-P-M-20759 1940803403 قنواتی امین
HSE-MS NC-P-M-20107 1960321722 عالی وند وحید
ISO 14001 SK-W-1064 1971558117 Mohammadsaleh Mahkameh
OHSAS 18001 SK-W-1065 1971558117 Mohammadsaleh Mahkameh
ISO 9001 SK-W-1060 1971558117 Mohammadsaleh Mahkameh
ISO 14001 SK-W-1064 1971558117 Mohammadsaleh Mahkameh
OHSAS 18001 SK-W-1065 1971558117 Mohammadsaleh Mahkameh
HSE-MS NC-M-1101 1972402651 Abdollahfard Mohammad
HSE-MS SK-W-2596 1980056285 Obeidavi Mohammad TAGHI